ID 56 سبک هویت برزونسکی

ID 56 سبک هویت برزونسکی

ID 56 سبک هویت برزونسکی آزمون سبک هویت برزونسکی

مقدمه :

موضوع هویت از مهمترین مسائل مربوط به زندگی انسان است ( اسکندری و شکرایی ، .( 1383 هویت یک احساس درونی در افراد است که ناشی از نیاز روانشناختی آنها به تعلق و وابستگی میباشد و شامل احساس نوعی همانندی با گروهی از مردم است که در اثر زندگی اجتماعی حاصل میگردد ( علمالهدی ، .( 1386 هویت عبارت است از برداشت سازمان یافتهای از خود که از ارزشها ، عقاید و اهدافی تشکیل میشود و فرد خود را نسبت به آن متعهد میداند ( برک ، 2001 ؛ ترجمه سیدمحمدی ، .( 1381

معرفی آزمون :

آزمون سبک هویت برای اولین بار توسط برزونسکی ( 1989 ) برای اندازهگیری فرایندهای شناختی – اجتماعی که نوجوانان در برخورد با مسایل مربوط به جنبهای از بحران هویت یعنی فرایندهای شناختی درگیر در مقابله و حل مسئله میان افراد در مراحل گوناگون بحران هویت در آمریکا طراحی شد و در سال 1992 توسط برزونسکی و سالیوان مورد تجدیدنظر قرار گرفت ( برزونسکی ، 1989 و .( 1992

این آزمون شامل 40 سؤال بوده و 4 سبک هویتی شامل اطلاعاتی 11 ) سؤال )، هنجاری 9 ) سؤال )، سردرگم – اجتنابی 10 ) سؤال ) و تعهد هویت 10 ) سؤال ) را مورد ارزیابی قرار میدهد ( برزونسکی ، .( 1989
ای آزمون توسط زارع و امینپور ( 1390 ) مورد هنجاریابی قرار گرفت و 6 عامل از آن استخراج شد . فرم نهایی آن ( جدول ( 5 – 8 شامل

34 سؤال 5 گزینهای ( کاملاً مخالف ، تاحدودی مخالف ، مطمئن یستم ، ن تاحدودی موافق ، کاملاً موافق ) است و آزمودنی بر این اساس

میزان موافقت یا مخالفت خود را برای هر سؤال مشخص میکند .

اعتبار آزمون

خلاصه نتایج پژوهشهای مختلف در زمینه اعتبار آزمون که با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شدهاند در جدول 1 – 8 نشان داده شده است .

جدول . 1 – 8 اعتبار آزمون در پژوهشهای مختلف

ردیف
پژوهشگر ( ان )
سال

عامل

کل

اطلاعاتی
هنجاری
سردرگمی / اجتنابی
تعهد هویتی
آزمون

1
زارع و امینپور
1390
0 / 721

2
سلطانی و همکاران
1389
0 / 86
0 / 76
0 / 80
0 / 93

3
شکری و همکاران
1386
0 / 70
0 / 52
0 / 64
0 / 71

4
دانشورپور و همکاران
1386
0 / 57
0 / 50
0 / 54
0 / 66
0

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید