دسته بندی "مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات"

ترجمه مقاله کنترل حالت لغزان فازی انطباقی غیر مستقیم مبتنی بر مشاهده گر با فیلترهای متغیر حالت برای سیستم های دینامیکی غیر خطی ناشناخته ترجمه مقاله کنترل حالت لغزان فازی انطباقی غیر مستقیم مبتنی بر مشاهده گر با فیلترهای متغیر حالت برای سیستم های دینامیکی غیر خطی ناشناخته را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله تعدیل قفل کلی در سیستم های مدیریت پایگاه داده ترجمه مقاله تعدیل قفل کلی در سیستم های مدیریت پایگاه داده را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله تعدیل قفل کلی در سیستم های مدیریت پایگاه داده در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله فناوری RFID برای مراقبت از سلامت شخصی مبتنی بر IoT در فضاهای هوشمند ترجمه مقاله فناوری RFID برای مراقبت از سلامت شخصی مبتنی بر IoT در فضاهای هوشمند را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله فناوری RFID برای مراقبت از سلامت شخصی مبتنی بر IoT در فضاهای هوشمند در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله مدل نمایش سیستمهاى همزمان یا موازى در شبکه های زیستی ترجمه مقاله مدل نمایش سیستمهاى همزمان یا موازى در شبکه های زیستی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله مدل نمایش سیستمهاى همزمان یا موازى در شبکه های زیستی در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله فعالسازی قابلیت بررسی عمومی و دینامیک داده ها برای امنیت ذخیره سازی در محاسبات ابری ترجمه مقاله فعالسازی قابلیت بررسی عمومی و دینامیک داده ها برای امنیت ذخیره سازی در محاسبات ابری را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله فعالسازی قابلیت بررسی عمومی و دینامیک داده ها برای امنیت ذخیره سازی در محاسبات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله ایجاد نقشه راه –یک چارچوب برنامه ریزی برای تکامل و انقلاب ترجمه مقاله ایجاد نقشه راه –یک چارچوب برنامه ریزی برای تکامل و انقلاب را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله ایجاد نقشه راه –یک چارچوب برنامه ریزی برای تکامل و انقلاب در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات قرار […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله اصول اصلی برای توسعه صنعتی تولکیت های مدیریت فناوری استراتژیک مرتبط ترجمه مقاله اصول اصلی برای توسعه صنعتی تولکیت های مدیریت فناوری استراتژیک مرتبط را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله اصول اصلی برای توسعه صنعتی تولکیت های مدیریت فناوری استراتژیک مرتبط در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات قرار […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله یک تحلیل از فاکتورهای بهبود دهنده ی اعتبار نقشه راه فناوری ، یک ارزیابی از نظریه ارتباطات فرایندهای نقشه راه ترجمه مقاله یک تحلیل از فاکتورهای بهبود دهنده ی اعتبار نقشه راه فناوری ، یک ارزیابی از نظریه ارتباطات فرایندهای نقشه راه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله یک تحلیل از فاکتورهای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله تبدیلات تصویر جدید با استفاده از موجک ها هیبریدی و بانکهای فیلتر جهت دار، آنالیز و طراحی ترجمه مقاله تبدیلات تصویر جدید با استفاده از موجک ها هیبریدی و بانکهای فیلتر جهت دار، آنالیز و طراحی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله تبدیلات تصویر جدید با استفاده از موجک ها هیبریدی و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله شناسایی سیستم دومین- بسامد یک هلیکوپتر مبتنی بر الگوریتم ژنتیکی ترجمه مقاله شناسایی سیستم دومین- بسامد یک هلیکوپتر مبتنی بر الگوریتم ژنتیکی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله شناسایی سیستم دومین- بسامد یک هلیکوپتر مبتنی بر الگوریتم ژنتیکی در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات قرار داشته و شامل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله کلنی زنبوری مصنوعی گسسته ی هرج و مرج گرا ترجمه مقاله کلنی زنبوری مصنوعی گسسته ی هرج و مرج گرا را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله کلنی زنبوری مصنوعی گسسته ی هرج و مرج گرا در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله الگوریتم تطبیق تصویر مبتنی بر نقطه–خصیصه و توصیف گر ، DAISY ترجمه مقاله الگوریتم تطبیق تصویر مبتنی بر نقطه–خصیصه و توصیف گر ، DAISY را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله الگوریتم تطبیق تصویر مبتنی بر نقطه–خصیصه و توصیف گر ، DAISY در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات قرار […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی شیر (LOA)، یک الگوریتم فرا ابتکاری الهام گرفته از طبیعت ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی شیر (LOA)، یک الگوریتم فرا ابتکاری الهام گرفته از طبیعت را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی شیر (LOA)، یک الگوریتم فرا ابتکاری الهام گرفته از طبیعت در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله فلسفه اطلاعات به عنوان یک نظریه اساسی و متحد کننده ی علم اطلاعات ترجمه مقاله فلسفه اطلاعات به عنوان یک نظریه اساسی و متحد کننده ی علم اطلاعات را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله فلسفه اطلاعات به عنوان یک نظریه اساسی و متحد کننده ی علم اطلاعات در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله شبکه های اجتماعی و الگوریتم های ژنتیک برای انتخاب با اعضای مستقل ترجمه مقاله شبکه های اجتماعی و الگوریتم های ژنتیک برای انتخاب با اعضای مستقل را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله شبکه های اجتماعی و الگوریتم های ژنتیک برای انتخاب با اعضای مستقل در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله مدیریت QoS در یک NGN با استفاده از یک رویکرد PBM ترجمه مقاله مدیریت QoS در یک NGN با استفاده از یک رویکرد PBM را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله مدیریت QoS در یک NGN با استفاده از یک رویکرد PBM در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات قرار […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله شبکه های همیاری سنسور عمق آب، پروتکل انرژی کارامد همیاری برای شبکه های سنسور بی سیم در عمق آب ترجمه مقاله شبکه های همیاری سنسور عمق آب، پروتکل انرژی کارامد همیاری برای شبکه های سنسور بی سیم در عمق آب را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله شبکه های همیاری سنسور عمق آب، […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله داده کاوی و تکنیکهای همجوشی برای WSNs به عنوان یک منبع بیگ دیتا ترجمه مقاله داده کاوی و تکنیکهای همجوشی برای WSNs به عنوان یک منبع بیگ دیتا را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله داده کاوی و تکنیکهای همجوشی برای WSNs به عنوان یک منبع بیگ دیتا در دسته بندی فایل های […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله پروتکل مسیریابی RPL در ارتباطات شبکه هوشمند ترجمه مقاله پروتکل مسیریابی RPL در ارتباطات شبکه هوشمند را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله پروتکل مسیریابی RPL در ارتباطات شبکه هوشمند در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله پروتکل مسیریابی RPL […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله زمانبندی پروژه تحت شرایط نامعلوم با استفاده از مدلسازی فازی و تکنیک های حل ترجمه مقاله زمانبندی پروژه تحت شرایط نامعلوم با استفاده از مدلسازی فازی و تکنیک های حل را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله زمانبندی پروژه تحت شرایط نامعلوم با استفاده از مدلسازی فازی و تکنیک های حل در دسته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله پیش به سوی شبکه های تعریف شده – نرم افزاری قابل اطمینان ترجمه مقاله پیش به سوی شبکه های تعریف شده – نرم افزاری قابل اطمینان را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله پیش به سوی شبکه های تعریف شده – نرم افزاری قابل اطمینان در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله ارزیابی آسیب پذیری OpenFlow ترجمه مقاله ارزیابی آسیب پذیری OpenFlow را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله ارزیابی آسیب پذیری OpenFlow در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله ارزیابی آسیب پذیری OpenFlow : ترجمه مقاله ارزیابی آسیب پذیری OpenFlow در […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله بررسی امنیت SDN ترجمه مقاله بررسی امنیت SDN را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله بررسی امنیت SDN در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی ترجمه مقاله بررسی امنیت SDN : ترجمه مقاله امنیت SDN، یک بررسی در 11 صفحه فارسی ورد […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله بررسی ابعاد هوش سلولی با شبکه های واکنش مصنوعی ترجمه مقاله بررسی ابعاد هوش سلولی با شبکه های واکنش مصنوعی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله بررسی ابعاد هوش سلولی با شبکه های واکنش مصنوعی در دسته بندی فایل های مهندسی کامپبوتر و فناوری اطلاعات قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات […]

مشاهده کامل محصول و خرید

ترجمه مقاله استراتژی و طراحی مدل بازرگانی در صنایع مخابرات دینامیک، مطالعه ای بر روی اپراتورهای شبکه ی موبایل ایتالیا ترجمه مقاله استراتژی و طراحی مدل بازرگانی در صنایع مخابرات دینامیک، مطالعه ای بر روی اپراتورهای شبکه ی موبایل ایتالیا را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود ترجمه مقاله استراتژی و طراحی مدل بازرگانی در صنایع مخابرات […]

مشاهده کامل محصول و خرید