دسته بندی "مدیریت"

مقاله بررسی وضعیت کارآفرینی در مناطق آزاد تجاری ایران و تاثیر آن بر توسعه منطقه ای مقاله بررسی وضعیت کارآفرینی در مناطق آزاد تجاری ایران و تاثیر آن بر توسعه منطقه ای را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقاله بررسی وضعیت کارآفرینی در مناطق آزاد تجاری ایران و تاثیر آن بر توسعه منطقه ای در دسته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت نگرشهای شغلی و رفتار(فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) پاورپوینت نگرشهای شغلی و رفتار(فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت نگرشهای شغلی و رفتار(فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقاله کار آفرینی روستایی و ضرورت توسعه مقاله کار آفرینی روستایی و ضرورت توسعه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقاله کار آفرینی روستایی و ضرورت توسعه در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی مقاله کار آفرینی روستایی و ضرورت توسعه : « کار آفرینی روستایی و ضرورت توسعه […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقاله کار آفرینی و نقش آن در اشتغال و توسعه مقاله کار آفرینی و نقش آن در اشتغال و توسعه را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقاله کار آفرینی و نقش آن در اشتغال و توسعه در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی مقاله کار آفرینی و نقش آن […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت فراگرد ارتباطات (فصل یازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) پاورپوینت فراگرد ارتباطات (فصل یازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت فراگرد ارتباطات (فصل یازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقاله بررسی مبانی نظری،الگوها و انواع کارآفرینی در حوزه های مختلف مقاله بررسی مبانی نظری،الگوها و انواع کارآفرینی در حوزه های مختلف را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقاله بررسی مبانی نظری،الگوها و انواع کارآفرینی در حوزه های مختلف در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی مقاله بررسی مبانی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقاله بررسی پارک های علم و فناوری و نقش نیروی انسانی موثر در ایجاد کارآفرینی سازمانی مقاله بررسی پارک های علم و فناوری و نقش نیروی انسانی موثر در ایجاد کارآفرینی سازمانی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقاله بررسی پارک های علم و فناوری و نقش نیروی انسانی موثر در ایجاد کارآفرینی سازمانی در دسته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

نگرشی بر ویژگیهای کارآفرینان و موانع وچالشهای کارآفرینی فردی در ایران نگرشی بر ویژگیهای کارآفرینان و موانع وچالشهای کارآفرینی فردی در ایران را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود نگرشی بر ویژگیهای کارآفرینان و موانع وچالشهای کارآفرینی فردی در ایران در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی نگرشی بر ویژگیهای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت رهبری (فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) پاورپوینت رهبری (فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت رهبری (فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت رهبری (فصل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مدیریت بهره وری فرد و سازمان (فصل سیزدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) پاورپوینت مدیریت بهره وری فرد و سازمان (فصل سیزدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مدیریت بهره وری فرد و سازمان (فصل سیزدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) در دسته […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی (فصل چهاردهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی (فصل چهاردهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی (فصل چهاردهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقاله بررسی اهمیت و نقش بنگاه های كوچك و متوسط در اقتصاد جوامع مقاله بررسی اهمیت و نقش بنگاه های كوچك و متوسط در اقتصاد جوامع را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقاله بررسی اهمیت و نقش بنگاه های كوچك و متوسط در اقتصاد جوامع در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقاله بررسی جایگاه کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مقاله بررسی جایگاه کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقاله بررسی جایگاه کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقاله بررسی مبانی کارآفرینی در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی مقاله بررسی مبانی کارآفرینی در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقاله بررسی مبانی کارآفرینی در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقاله بررسی نقش بنگاه های كوچك وزودبازده دراشتغالزایی بخش كشاورزی وصنعت مقاله بررسی نقش بنگاه های كوچك وزودبازده دراشتغالزایی بخش كشاورزی وصنعت را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقاله بررسی نقش بنگاه های كوچك وزودبازده دراشتغالزایی بخش كشاورزی وصنعت در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی مقاله بررسی نقش […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مقاله نوع شناسی خدمات مدیریتی مراکز رشد کسب و کار برای بنگاه های کوچک و متوسط(SME) نوپا مقاله نوع شناسی خدمات مدیریتی مراکز رشد کسب و کار برای بنگاه های کوچک و متوسط(SME) نوپا را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مقاله نوع شناسی خدمات مدیریتی مراکز رشد کسب و کار برای بنگاه های کوچک و متوسط(SME) […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی پاورپوینت ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی : دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی در حجم 25 اسلاید همراه […]

مشاهده کامل محصول و خرید

مبانی نظری فناوری اطلاعات مبانی نظری فناوری اطلاعات را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود مبانی نظری فناوری اطلاعات در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی مبانی نظری فناوری اطلاعات : این فایل حاوی منابع نظری در مورد فناوری اطلاعات می باشد در 20 صفحه به توضیحاتی در مورد تعریف […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده پاورپوینت یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده : دانلود پاورپوینت ارئه کلاسی با عنوان یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت روش شناسی تجزیه و تحلیل مباحث ویژه مدیریت دولتی پاورپوینت روش شناسی تجزیه و تحلیل مباحث ویژه مدیریت دولتی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت روش شناسی تجزیه و تحلیل مباحث ویژه مدیریت دولتی در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت روش شناسی تجزیه و تحلیل […]

مشاهده کامل محصول و خرید

بررسی جامع پیش کنشی و خلاقیت بررسی جامع پیش کنشی و خلاقیت را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود بررسی جامع پیش کنشی و خلاقیت در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی بررسی جامع پیش کنشی و خلاقیت : دانلود تحقیق آماده با عنوان پیش کنشی و خلاقیت در حجم […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بررسی تعهد سازمانی پاورپوینت بررسی تعهد سازمانی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بررسی تعهد سازمانی در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بررسی تعهد سازمانی : پاورپوینت بررسی تعهد سازمانی در 18 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx پاورپوینت بررسی تعهد سازمانی

مشاهده کامل محصول و خرید

پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی در دسته بندی فایل های مدیریت قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی : پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی در 20 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx […]

مشاهده کامل محصول و خرید