فایل های مهندسی نفت و شیمی

ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده CNG هدف از این پایان نامه ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده می باشد ارزیابی ریسک ایستگاه سوخت ...

تاثیر افزایش نانو ذرات CeO2 و Ce2O3 بر عدد ستان بیودیزل در جهت کاهش مصرف سوخت در این مقاله بیودیزل از واکنش تبادل استری روغن آفتابگردان با متانول در حضور سدیم ...

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان تكنولوژی و كاربرد درزگیرهای پلی اورتان پلی اورتان یک پلیمر ترموست Thermoset میباشد که از ترکیب متیلن دی ایزوسانات با ...

طراحی سیکلوترون برای پروتون تراپی دانلود سمینار با عنوان طراحی سیکلوترون برای پروتون تراپی طراحی سیکلوترون برای پروتون تراپیدانلود سمینار با عنوان طراحی ...

تاثیر سورفاكتانت ها بر روی ضرائب انتقال جرم طرف مایع در سیستم های گاز- مایع این تحقیق ناثیر سور فاکتانت ها بر روی پارامترهای انتقال جرم طرف مایع در انتقال جرم ...

ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط عمومی پیمان مهندسی نفت شرکت ملی گاز ایران ترجمه قرادادهای بین المللی شرایط ...

جنبشهای رادیکال آزاد پلی مر سازی C8H8 در رئاکتردیسک چرخشی برای درک پدیده در حال رخ دادن در سطح رئاکتردیسک چرخشی (SDR) ، یک بررسی جنبشی مکانیکی از رادیکال ...

اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام(الگو و رهیافت SVAR) در این مقاله رابطه بین تکانه های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین ...

بررسی اثر سیلابزنی میكروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری در استخراج نفت از مخازن، مقدار قابل توجهی نفت در خلل و فرج بستر کربناته به جای می ماند که ...

بررسی اثر مواد فعال سطحی بر ازدیاد برداشت نفت با توجه به محدود بودن مخازن نفتی دنیا، بهره برداری مناسب از مخازن نفت برای بدست آوردن بیشترین میزان تولید، از ...

تاثیر موم‌زدایی ابتدایی بر میزان افزایش حجم واقعی برج استخراج RDC روش معمول در فرآیند روغن‌سازی این است که در ابتدا آروماتیک ها توسط فورفورال استخراج می شوند ...

بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید ر این تحقیق كوپلیمریزاسیون پیوندی، مونومر آكریل آمید (Am) به نشاسته ذرت با آغازگر سریك ...