فایل های مقالات ترجمه شده

مقاله ترجمه شده مدلسازی و ارزیابی شناختی با عنوان مدل ادراکی مستقیم گروه بندی برای طرح ‏HCL درک وبهره برداری از توانایی های انسان در سیستم بینایی بخش مهمی از ...