فایل های فقه،حقوق،الهیات

تحقیق حقوقی در مورد مسولیت مدنی حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ديگري برنيايد وهرگاه فردي به ديگري ...

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی که به اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران بصورت جامع و کامل می پردازد اشتغال زنان در ...

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائیدانلود ...

بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران قراردادهای در حوزه تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی از جمله قراردادهای نامعین است که در حقوق ما ناشناخته مانده و ...

آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و ...

تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر هدف از این مقاله کاملبررسی مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر می باشد تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیرهدف از ...

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هدف از این مقاله بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می باشد بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنانهدف از این مقاله بررسی ...

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور ...

ماهیت خیانت جنگی و بررسی مسئولیتهای متاثر از آن هدف از این پایان نامه ماهیت خیانت جنگی و بررسی مسئولیتهای متاثر از آن می باشد ماهیت خیانت جنگی و بررسی ...

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی ...

احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران هدف از این مقاله احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 ...

وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری هدف از این پایان نامه بررسی وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری می باشد ...