فایل های زبان و ادبیات

درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه) هدف از این پایان نامه که 300 صفحه می باشد بررسی درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس خواهد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات با عنوان ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﺷﻌﺮ ﺷﻌﺮا (ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮع ﻧﮕﺎه دو ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺻﻨﻮﺑﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ) ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺮاﯾﯽ در ادب ﻓﺎرﺳﯽ و ...

مقاله کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی مرگ سهراب و رستم (از منظر عرفان) شاید در میان ایرانیانی كه سر و سودای مطالعه دارند و علی الخصوص در وادی ...

فتوت نامه ها و سی رساله از رسائل خاکساریه فتوت نامه‌ها رساله یا کتابی است که در باب منش، عقاید، قوانین و آداب جوانمردان نوشته شده است فتوت نامه و در کتاب ...

بررسی كلیشه های نو و همچنین تقلیدی وصف نزد بحتری شاعر مشهور عباسی پایان نامه ای كه پیش رو داریم ، به طور كلی به بررسی كلیشه های نو و همچنین تقلیدی وصف نزد ...

ITS IMPACT ON DEVELOPING WHOLE LANGUGE INQUIRY BY IRANIAN EAP UNIVERSITY STUDENTS Books were open in front of a number of university freshmen who were ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی با عنوان ﺟﺒﺮﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻥ ﺍﺷﺘﺎﻳﻦ ﺑﮏ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی با عنوان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی در هر زبان، بسیاری از واژگان ...

شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه ز جمله شخصیت های پیچیده ی روانی و اثرگذار،اما منفی شاهنامه، شغاد برادر ناتنی رستم است شخصیت شناسی شغاد در شاهنامهز جمله شخصیت های ...

بررسی تنهایی در شعر صوفیانۀ فارسی نگارندگان در این گفتار به بررسی تنهایی در شعر صوفیانۀ فارسی می پردازند و در پایان نتیجه می گیرند که مفهوم «تنهایی» در شعر ...

انزوا ، عزلت و تنهایی در دیوان شهریار پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان انزوا ، عزلت و تنهایی در دیوان شهریار انزوا ، عزلت و تنهایی ...

ویژگی و مضامین شعر اندلسی هدف از این مقاله بررسی ویژگی و مضامین شعر اندلسی می باشد ویژگی و مضامین شعر اندلسیهدف از این مقاله بررسی ویژگی و مضامین شعر اندلسی ...