فایل های رسانه و علوم ارتباطات

مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی هدف از این پایان نامه بررسی مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی می باشد که بصورت کامل در 333 صفحه ...

پیشینه و نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی و لزوم تدوین اصول اخلاق حرفه‏ ای روزنامه نگاری یكی از عمده ‏ترین پریشانی خاطر مدیران مسؤول حس مسؤولیت و تعهد ...

دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی با عنوان جرایم رسانه ای در این پایان نامه موضوعاتی چون؛ جرم مطبوعاتی چیست؟ تعریف های از ابعاد مختلف صورت گرفته ...

مفاهیم اصلی ارتباطات دراین تحقیق سعی به عمل آمده است تا واژه های کلیدی ارتباطات از قانون تا اصول اخلاقی آن با استناد به فرهنگ ها و قاموس های تخصصی به تعریف و ...

اخلاق حرفه ای و حرفه روزنامه نگاری اخلاق كاری عبارت است از مجموعه‏ای از «بایدها» و «نبایدها» كاركنان یك اداره در جهت تحقق كامل شرایط كمی و كیفی كاری كه تعهد ...

دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی با عنوان اخلاق رسانه ای رسانه های گروهی تنها به ما اطلاعات لازم برای زندگی در جامعه متجدّد را نمی‏دهند، بلکه ...

دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات با عنوان اخلاق و اطلاعات جامعه امروز به طور روزافزون از جنبه های آموزشی، ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد، بازار و جز آن به ...

تاریخچه و نحوه شكلگیری ویدئوآرت هدف از این مقله بررسی تاریخچه و نحوه شكلگیری ویدئوآرت می باشد تاریخچه و نحوه شكلگیری ویدئوآرتهدف از این مقله بررسی تاریخچه و ...

تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران و تحلیل جرائم مطبوعاتی هدف از این پایان نامه بررسی تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران و تحلیل جرائم مطبوعاتی می باشد تاریخ ...

مبانی و ماهیت تبلیغات و تشریح روشهای نوین آن هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و ماهیت تبلیغات و تشریح روشهای نوین آن می باشد مبانی و ماهیت تبلیغات و تشریح ...

تغییر و تحولات حوزه بازاریابی و تبلیغات با تاکید بر رسانه تلویزیون در دانلود پایان نامه رشته مدیریت به بررسی تغییر و تحولات حوزه بازاریابی و تبلیغات با تاکید ...

تبلیغات بازرگانی تلویزیونی در ایران و اثرات آن در دانلود پایان نامه رشته مدیریت به بررسی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی در ایران و اثرات آن می پردازیم تبلیغات ...