دسته بندی "روانشناسی و علوم تربیتی"

پرسشنامه منش ورزشی (ولراند و همکاران، 1997) پرسشنامه منش ورزشی (ولراند و همکاران، 1997) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه منش ورزشی (ولراند و همکاران، 1997) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه منش ورزشی (ولراند و همکاران، 1997) : دانلود پرسشنامه استاندارد منش […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، 1388) پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، 1388) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، 1388) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، 1388) : دانلود پرسشنامه استاندارد سازگاری […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (کاکس و همکاران، 2003) پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (کاکس و همکاران، 2003) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (کاکس و همکاران، 2003) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی (کاکس و همکاران، 2003) : […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (زینا و اسچوارز، 1996) پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (زینا و اسچوارز، 1996) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (زینا و اسچوارز، 1996) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران : دانلود پرسشنامه استاندارد وابستگی به تمرین در ورزشکاران، […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک (خودکار) ورزشکاران (نیکوس زوربانوس و همکاران، 2009) پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک (خودکار) ورزشکاران (نیکوس زوربانوس و همکاران، 2009) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک (خودکار) ورزشکاران (نیکوس زوربانوس و همکاران، 2009) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه خودگفتاری اتوماتیک […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش (چری، کن و الین 2008) پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش (چری، کن و الین 2008) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش (چری، کن و الین 2008) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه تنظیمات رفتاری […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (STSS) (براید و همکاران، 2004) پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (STSS) (براید و همکاران، 2004) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (STSS) (براید و همکاران، 2004) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه استرس آسیب ثانویه (STSS) (براید […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه سرمایه معنوی سالمندان (گل پرور و همکاران، 1394) پرسشنامه سرمایه معنوی سالمندان (گل پرور و همکاران، 1394) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه سرمایه معنوی سالمندان (گل پرور و همکاران، 1394) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه سرمایه معنوی سالمندان (گل پرور […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای ورزشکاران در ورزش رقابتی (گادریو و بلوندین، 2002) پرسشنامه راهبردهای مقابله ای ورزشکاران در ورزش رقابتی (گادریو و بلوندین، 2002) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای ورزشکاران در ورزش رقابتی (گادریو و بلوندین، 2002) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین (ووسیچکی و همکاران، 2009) پرسشنامه چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین (ووسیچکی و همکاران، 2009) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین (ووسیچکی و همکاران، 2009) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی (الریک روجر، 2010) پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی (الریک روجر، 2010) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی (الریک روجر، 2010) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه ارزیابی کیفیت […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه بهزیستی معنوی سالمندان (گل پرور و همکاران، 1394) پرسشنامه بهزیستی معنوی سالمندان (گل پرور و همکاران، 1394) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی سالمندان (گل پرور و همکاران، 1394) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه بهزیستی معنوی سالمندان (گل پرور […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه تصویرسازی حرکتی – 3 (ویلیامز و همکاران، 2012) پرسشنامه تصویرسازی حرکتی – 3 (ویلیامز و همکاران، 2012) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه تصویرسازی حرکتی – 3 (ویلیامز و همکاران، 2012) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه تصویرسازی حرکتی – 3 (ویلیامز […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه شكرگزاری اسلامی – ایرانی (گودرزی و همکاران، 1393) پرسشنامه شكرگزاری اسلامی – ایرانی (گودرزی و همکاران، 1393) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه شكرگزاری اسلامی – ایرانی (گودرزی و همکاران، 1393) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه شكرگزاری اسلامی – ایرانی (گودرزی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه تمایل به عضلانی بودن (مک ریری و ساس، 2000) پرسشنامه تمایل به عضلانی بودن (مک ریری و ساس، 2000) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه تمایل به عضلانی بودن (مک ریری و ساس، 2000) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه تمایل به […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی (آکویینو و رید، 2002) پرسشنامه اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی (آکویینو و رید، 2002) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی (آکویینو و رید، 2002) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه اهمیت برای […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه خود مختاری هیجانی (سیلوربرگ و استینبرگ، 1986) پرسشنامه خود مختاری هیجانی (سیلوربرگ و استینبرگ، 1986) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه خود مختاری هیجانی (سیلوربرگ و استینبرگ، 1986) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه خود مختاری هیجانی (سیلوربرگ و استینبرگ، 1986) : […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه سنجش روابط عاطفی اینترنتی (برقی ایرانی و همکاران، 1394) پرسشنامه سنجش روابط عاطفی اینترنتی (برقی ایرانی و همکاران، 1394) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه سنجش روابط عاطفی اینترنتی (برقی ایرانی و همکاران، 1394) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه سنجش روابط […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه ترس مرضی اجتماعی (کانر و همکاران) پرسشنامه ترس مرضی اجتماعی (کانر و همکاران) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه ترس مرضی اجتماعی (کانر و همکاران) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه ترس مرضی اجتماعی (کانر و همکاران) : دانلود پرسشنامه استاندارد ترس […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه خودکارآمدی انضباطی (گیبسون و دمبو، 1984) پرسشنامه خودکارآمدی انضباطی (گیبسون و دمبو، 1984) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه خودکارآمدی انضباطی (گیبسون و دمبو، 1984) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه خودکارآمدی انضباطی (گیبسون و دمبو، 1984) : دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه عدم تعادل تلاش – پاداش (ERIQ) (سیگریست و همکاران، 2009) پرسشنامه عدم تعادل تلاش – پاداش (ERIQ) (سیگریست و همکاران، 2009) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه عدم تعادل تلاش – پاداش (ERIQ) (سیگریست و همکاران، 2009) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه گرایش به تفكر انتقادی (ساسو، 2013) پرسشنامه گرایش به تفكر انتقادی (ساسو، 2013) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه گرایش به تفكر انتقادی (ساسو، 2013) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه گرایش به تفكر انتقادی (ساسو، 2013) : دانلود پرسشنامه استاندارد گرایش […]

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه اضطراب قلب پرسشنامه اضطراب قلب را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه اضطراب قلب در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه اضطراب قلب : پرسشنامه اضطراب قلب در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc پرسشنامه اضطراب قلب

مشاهده کامل محصول و خرید

پرسشنامه دلبستگی به مدرسه (موتون و همکاران، 1993) پرسشنامه دلبستگی به مدرسه (موتون و همکاران، 1993) را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود پرسشنامه دلبستگی به مدرسه (موتون و همکاران، 1993) در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل می باشد. مشخصات کلی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه (موتون و همکاران، 1993) : […]

مشاهده کامل محصول و خرید