60 سوالی پرسشنامه فراشناخت

60 سوالی پرسشنامه فراشناخت

60 سوالی پرسشنامه فراشناخت پرسشنامه فراشناخت

MSQ – 65

پرسشنامهی MSQ ( ولز و کارت رایت – هاتون ، ( 1997 برای سنجش تفاوتهای بینفردی که در مورد باورهای مثبت و منفی نسبت به نگرانی و افکار مزاحم وجود دارد ، ساخته شد . دلیل دیگر برای ساخته شدن این پرسشنامه ، نظارت فراشناختی و قضاوت بر روی کارآمدی شناختی بود . برای درست کردن این ابزار ، یک مصاحبهی نیمه ساختار با 25 دانشجوی دورهی لیسانس انجام گرفت . همچنین از نسخههای درمان شناختی بیماران ) GAD اختلال اضطراب فراگیر ، اختلال وسواس فکری – عملی ( OCD )، خود بیمارانگاران و اختلال پانیک نیز استفاده گردید . از شرکتکنندگان سؤالاتی از تجاربشان در مورد نگرانی و افکار مزاحم و دلایل استفاده از این راهبردها و مشکلات مرتبط با آنها پرسیده شد . سؤال دیگری که دارای اهمیت بود در ارتباط با اطمینان افراد از مهارتهای شناختیشان بود ( این سؤال یک تجربه فراشناختی مهم بود که افراد مضطرب یا افسرده درگیر آن بودند ). در مورد نظارت بر افکار نیز از شرکتکنندگان سؤالاتی پرسیده شد . در نهایت ، این ابزار برای توسعه و ارزیابی منظم روانسنجی مورد استفاده قرار گرفت . MSQ شامل 5 عامل دیگر نیز هست که در مجموع بهوسیلهی 65 گزینه سنجیده میشوند . این 5 عامل ( مقیاسهای فرعی ) ابعاد فراشناختی زیر را اندازه میگیرند :
– باورهای مثبت در مورد نگرانی ( مثل ، نگرانی به من کمک میکند تا مقابله کنم )

باورهای منفی دربارهی نگرانی که تمرکزشان بر غیرقابل کنترل بودن و خطرناک بودن نگرانی است ( مثل ، وقتی که من نگران میشوم دیگر نمیتوانم آن را متوقف کنم )

اطمینان شناختی کم ( مثل ، من حافظهی ضعیفی دارم )

باورهای منفی در مورد افکار که این باورها شامل موارد زیر هستند : خرافات ، تنبیه ، مسئولیتپذیری و نیاز برای کنترل ( مثل ، عدم توانایی برای کنترل افکارم ، نشانهی ضعف است )

خودآگاهی شناختی ( مثل ، من به نحوهی کار ذهنم به شدت توجه میکنم )

هر کدام از عاملهای MSQ همبستگی معناداری با میزان آسیبپذیری هیجانی دارند و از لحاظ مفهومی به ساختارهایی مثل خودآگاهی و شکست شناختی مرتبط هستند . این عوامل ، ابعاد واقعی را در نظر میگیرند و بر خصوصیات غیرواقعی تأکیدی نمیکنند . به نظر میرسد که این مقیاسهای فرعی دارای پایایی و روایی خوبی باشند . بیشترین مقدار آلفا ( 0 / 89 ) در بین پنج عامل مربوط به عامل دوم باورهای ( منفی ) در مورد غیرقابل کنترل بودن و خطرناک بودن و کمترین مقدار آلفا ( 0 / 72 ) مربوط به عامل چهارم خودآگاهی شناختی است . در آزمون مجدد به فاصله 5 هفته بیشترین میزان همبستگی ( 0 / 89 ) در بین پنج عامل مربوط به عامل دوم باورهای ( منفی ) در مورد غیرقابل کنترل بودن و خطرناک بودن و کمترین میزان همبستگی ( 0 / 76 ) مربوط به عامل چهارم خودآگاهی شناختی است ( ولز

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید