پیشینه پژوهش و مبانی نظری رهبری خدمتگزار

پیشینه پژوهش و مبانی نظری رهبری خدمتگزار

پیشینه پژوهش و مبانی نظری رهبری خدمتگزار رهبری خدمتگزار
ضرورت تاكيد بر اعتماد عمومي و اعتماد درون سازماني كه روز به روز در حال كاهش است و همچنين الزام توزيع قدرت و توانمندسازي در كشورهايي كه فراگرد دموكراتيزه شدن را طي مي كنند ، وجود رهبري خدمتگزار را ضروري ساخته است بدین منظور در این پژوهش از رهبری خدمتگزار به عنوان تعدیلگر استفاده شده است . گرین لیف رهبری خدمتگزار را چنین تعریف می ‌کند : رهبری خدمتگزار روی خدمت ‌رسانی به دیگران تأکید می‌‌کند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران می‌کند تا افراد از درایت و اختیار و سلامت بیشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار گردند . رهبری خدمتگزار شامل چهار بُعد خدمت رسانی ، تواضع و فروتنی ، قابلیت اعتماد و مهرورزی است ( قلی پور و همکاران ، 1388 ، 110 ).

2 – 3 – 1 تعریف رهبری :
به توانایی تاثیر گذاری ، انگیزه دادن به افراد و مشارکت در اثر بخشی و موفقیت سازمان رهبری می گویند . رهبری علم و هنر است . هنر رهبری مربوط به مهارت درک شرایط و موقعیت های رهبری و تاثیر گذاری بر دیگران برای بدست آوردن اهداف گروهی است در تعریف دیگر به فرایندی که با نفوذ در افراد ، آنان را به طور داوطلبانه و خود خواسته در راستای وصول به اهداف گروهی به تلاش وا میدارد گفته می شود .
رهبری ، فرایند تغییر هدف داری است که از طریق آن رهبر و پیروان از طریق مقصود مشترک به هم می پیوندند و حرکت به سوی چشم انداز را آغاز می کنند .( نصر اصفهانی و نوری ، 1390 )
گروهی رهبری را اثر گذاری بر افراد در انجام وظایفشان با میل و علاقه توصیف کرده اند . و گروهی رهبری را نفوذ بر زیردستان بیان نموده امند . در تعریفی دیگر با تاکید بر روابط بین افراد ، رهبری نفوذ بر مرئوسان از طریق برقراری ارتباط با آنان در تحقق اهداف سازمان بیان شده است به عبارت ساده رهبری فرایند است که ضمن آن مدیریت می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود رادر تحقق اهداف سازمانی تسهیل و کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایفشان ترغیب کند .( الوانی ، 1388 )

2 – 3 – 2 تعریف رهبری خدمتگزار :
درک و عمل به گونه ای که منافع دیگـران را به تمـایل و عـلاقه شخصی خویش مرجح می داند . ( Laub , 2004 , 2 )
گرین لیف رهبری خدمتگزار را چنین تعریف می ‌کند : رهبری خدمتگزار روی خدمت ‌رسانی به دیگران تأکید می‌‌کند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران می‌کند تا افراد از درایت و اختیار و سلامت بیشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار گردند .
و همچنین در جایی دیگر در مورد رهبری خدمتگزار چنین بیان می کنند در مرحله اول با احساس طبیعی فرد برای خدمت شروع می شود پس انتخاب آگاهانه او را به اشتیاق به رهبری می کشاند ، تفاوت در مراتبی است که توسط خادم تجلی پیدا می کند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید