پیشینه و مبانی نظری پیدایش بانکداری و نظام اعتباری در ایران

پیشینه و مبانی نظری پیدایش بانکداری و نظام اعتباری در ایران

پیشینه و مبانی نظری پیدایش بانکداری و نظام اعتباری در ایران مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیدایش بانکداری ونظام اعتباری در ایران

فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق 17
2 – 1 پیدایش بانکداری 18
2 – 2 سابقه بانکداری در ایران 18
2 – 3 ایجاد بانکهای ایرانی 19
1 – 3 – 2 بانک سپه 19
2 – 4 اهداف نظام بانکی 20
2 – 5 اصول اعطای تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی 21
2 – 6 نظام اعتباری در ایران 21
1 – 2 – 6 شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 22
2 – 7 مبانی اندیشه‌ای نظام اعتباری فعلی ایران 23
1 – 2 – 7 قانون عملیات بانکی بدون ربا 23
2 – 8 ویژگیهای ساختاری نظام بانکی کشور 24
2 – 9 نقش دولت در نظام مالی و پولی : 29
2 – 10 بررسی روند تغییرات سود سپرده‌های بانکی و اثرات ناشی از کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم 30
2 – 11 آسیب‌شناسی وضعیت تخصیص اعتبارات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی 31
2 – 12 مشکلات ناشی از نظام بروکراسی و چارچوب قانونی فرایند اعطای اعتبار 33
2 – 13 تئوری اطلاعات نامتقارن ( Asymmetric information theory ) 34
1 – 13 – 2 مسائل و مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات 36
2 – 13 – 2 راه حل‌های ممکن برای مشکلات انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی 37
2 – 13 – 3 راههای تقلیل مخاطرات اخلاقی 38
2 – 14تورم ( inflation ) 40
2 – 14 – 2 اندازه گیری تورم 41
2 – 14 – 3آثار تورم 41
2 – 14 – 4 علل تورم 42
2 – 14 – 5 انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن 42
2 – 14 – 6 درمان تورم : 44
2 – 15 نظارت ( supervision ) 44
2 – 15 – 1 نظارت در تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا 45
2 – 15 – 2 اهمیت نظارت 45
2 – 15 – 3 اهداف نظارت 46
2 – 15 – 4 ارکان نظارت 46
2 – 15 – 5 انواع نظارت 46
2 – 15 – 6 مراحل نظارت 47
2 – 16 اعتبارسنجی مشتریان 47
2 – 16 – 1 رتبه‌بندی اعتبار ( credit rating ) 47
2 – 16 – 2 فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات 48
2 – 16 – 3 مزایای شرکتهای سنجش اعتبار 52
2 – 16 – 4 کاربرد تکنولوژی‌های نوین برای سنجش اعتبار واعطای تسهیلات 54
2 – 17 مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا ( با تاکید بر ریسک اعتباری ) 55
2 – 17

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید