پیشینه و مبانی نظری پيدايش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها

پیشینه و مبانی نظری پيدايش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها

پیشینه و مبانی نظری پيدايش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها 2 – 1 – مقدمه 18
2 – 2 – پيدايش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها 20
2 – 2 – 1 – سير تحول کاربرد سيستم‌هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات 21
2 – 2 – 2 – سيرتحول زيرساخت‌ها و معماري فناوري اطلاعات 22
2 – 2 – 3 – اعصار سيستم‌هاي اطلاعاتي 23
2 – 2 – 4 – سير تحول در طراحي و توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي 26
2 – 2 – 5 – سير تحول در نقش واحد سيستم‌هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات 26
2 – 3 – تعریف فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی 28
2 – 3 – 1 – قلمروی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 28
2 – 3 – 2 – تعریف سیستم‌های اطلاعاتی 31
2 – 3 – 3 – سيستم‌هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات 32
2 – 4 – نگرش استراتژيک به سيستم‌هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات 34
2 – 4 – 1 – تعريف مديريت استراتژيک 34
2 – 4 – 2 – فرآيند مديريت استراتژيک 34
2 – 4 – 3 – سطوح مديريت استراتژيک 36
2 – 5 – چارچوب‌ها و الگوهای استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 39
2 – 5 – 1 – چارچوب وارد و پپارد 40
2 – 5 – 2 – ماتريس سوليوان 40
2 – 5 – 3 – شبکه استراتژيک 42
2 – 5 – 4 – سبد کاربردها 47
2 – 5 – 5 – استراتژي‌هاي عمومي فناوري اطلاعات ( پارسونز ) 49
2 – 6 – کارکردها و زیرسیستم‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 53
2 – 6 – 1 – زیر کارکردهای سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان 54
2 – 6 – 2 – استراتژی‌ تامین کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی 58
2 – 6 – 3 – استراتژی ساخت یا خرید کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی 59
2 – 6 – 4 – استراتژی مدیریت سبد کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی 61
2 – 6 – 5 – استراتژی ساخت و توسعه کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی 62
2 – 6 – 6 – استراتژی‌ مدیریت و ارائه خدمات فناوری اطلاعات 64
2 – 6 – 7 – استراتژي‌هاي مديريت زيرساخت و فناوري 67
2 – 7 – درباره سازمان مدیریت صنعتی 71
2 – 7 – 1 – تاريخچه سازمان مدیریت صنعتی 71
2 – 7 – 2 – ماموريت سازمان 73
2 – 7 – 3 – اهداف 73
2 – 7 – 4 – ساختار سازمانی 73
2 – 7 – 5 – خدمات مشاوره‌اي و پژوهشی سازمان مديريت صنعتي 74
2 – 7 – 6 – اصول محوري در ارايه خدمات مشاوره‌اي 75

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید