پیشینه و مبانی نظری پرستاری بیماران همودیالیزی

پیشینه و مبانی نظری پرستاری بیماران همودیالیزی

پیشینه و مبانی نظری پرستاری بیماران همودیالیزی پرستاری بیماران همودیالیزی
تعریف نارسایی مزمن کلیه :
بیماری مزمن کلیه از طیفی از فرایندهای پاتولوژیک مختلف ، مرتبط با عملکرد غیر طبیعی کلیه و یک کاهش پیشرونده در میزان فیلتراسیون گلومرولی تشکیل می شود [ 37 ]. طیف CKD از پروتئینوری تا افزایش کراتینین سرم ، که نشان دهنده کاهش میزان فیلتراسیون گلومرولی ( GFR ) و سرانجام از بین رفتن کامل عملکرد کلیه که مرحله نهایی بیماری کلیوی است ( ESRD )، متغیر می باشد [ 38 ] .
جدول زیر بر اساس رهنمون های اخیر بنیاد بین المللی کلیه ( KDOQI ) می باشد ، که در آن مراحل CKD با توجه به میزان تخمینی GFR و صرف نظر از علت زمینه ای به مراحل 5 – 1 طبقه بندی می شود [ 39 ] .
تقسیم بندی بیماری مزمن کلیه ( CKD )
مرحله
GFRبرحسب ml / min در هر2m 73 / 1

صفر
> 90 *

1 ( آسیب کلیوی با GFR نرمال یا افزایش یافته (
90 **≤

2 ( آسیب کلیوی با GFR مختصر کاهش یافته )
60 – 89

3 ( کاهش متوسط GFR )
30 – 59

4 ( کاهش شدید GFR )
15 – 29

5 نارسایی کلیوی
15 >

* در حضور ریسک فاکتورهای CKD
** در حضور آسیب کلیوی اثبات شده ( مثل : پروتئینوری مداوم ، رسوبات ادراری غیر طبیعی ، مطالعات تصویر برداری غیر طبیعی )
در مراحل 1و2 که GFR بیش از شش میلی لیتر به ازای هر 73 / 1مترمربع از سطح بدن در دقیقه است ، شواهدی از آسیب کلیه ، همچون پروتئینوری ، هماچوری یا اختلالات دیگر در خون ، ادرار یا آزمایشات تصویر برداری باید جهت تامین معیار تشخیصی CKD وجود داشته باشد . علاوه بر این ، شواهد آسیب کلیه باید حداقل تا سه ماه باقی بماند تا بتوان CKD را از آسیب حاد کلیه ( AKI ) افتراق داد .
لفظ نارسایی مزمن کلیوی به فرآیند مداوم کاهش مشخص و غیر قابل بازگشت تعداد نفرونها اطلاق می شود ، که به طور تیپیک برابر با مراحل سوم تا پنجم نارسایی مزمن کلیه است . لفظ دلسرد کننده مرحله نهایی بیماری کلیه ، بیان کننده مرحله ای از CKD است که در آن تجمع مواد سمی ، مایعات و الکترولیت هایی که به طور طبیعی توسط کلیه دفع می شوند ، باعث ایجاد سندرم اورمیک می شود . این سندرم منجر به مرگ بیمار شده ، مگر در حالتی که مواد سمی توسط درمانهای جایگزین مانند استفاده از همودیالیز یا پیوند کلیه ، برداشته شوند [ 40 ] .

2 – 1 – 1 . اپیدمیولوژی
CKD یکی از معضلات سلامتی در سرتاسر جهان می باشد براساس مطالعات جمعیتی در ایالات متحده آمریکا ، شیوع CKD حدود20میلیون نفر تخمین زده شده است بسیاری از افراد مبتلا به CKD به سمت نارسایی کلیوی پیشروی نموده و نیاز به

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید