پیشینه و مبانی نظری پذیرش اجتماعی

پیشینه و مبانی نظری پذیرش اجتماعی

پیشینه و مبانی نظری پذیرش اجتماعی پذیرش اجتماعی
بررسی مفهومی پذیرش اجتماعی
الف ) ابعاد معنایی
ب ) بعد تحلیلی
تعریف پذیرش اجتماعی
اندازه گیری پذیرش اجتماعی
نظریه های تحلیل رفتار و پذیرش اجتماعی
1 – نظریه اشاعه نوآوری ها
2 – نظریه کنش منطقی
3 – نظریه رفتار برنامه ریزی شده
4 – مدل توسعه یافته انتظارات منطقی
پیشینه پذیرش اجتماعی
منابع فارسی
منابع لاتین

پذیرش اجتماعی
منظور از پذیرش اجتماعی ، درک فرد از جامعه با توجه به خصوصیات سایر افراد است . پذیرش اجتماعی شامل پذیرش تکثر با دیگران ، اعتماد به خوب بودن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت انسان ها است که همگی آن ها باعث می شوند فرد درکنار سایر اعضای جامعه انسانی ، احساس راحتی کند . کسانی که دیگران را می پذیرند به این درک رسیده اندکه افراد بطورکلی سازنده هستند . همان گونه که سلامت روانی شامل پذیرش خود می شود ، پذیرش دیگران در جامعه هم می تواند به سلامت اجتماعی بینجامد ( Keyes , 1998 : 121 – 140 ). افراد برخوردار از این بعد از سلامت ، اجتماع را به صورت مجموعه ای کلی و عمومی درک می کنند که از افراد مختلف تشکیل شده است و به دیگران به عنوان افراد با ظرفیت و مهربان ، اعتماد و اطمینان دارند و باور دارند که مردم می توانند ساعی و مؤثر باشند . این افراد دیدگاه مطلوبی دربارة ماهیت انسان دارند و با دیگران احساس راحتی می کنند . پذیرش اجتماعی مصداق پذیرش از خود است . در پذیرش اجتماعی ، فرد نگرش مثبت و احساس خوبی نسبت به خودش و زندگی گذشته اش دارد و با وجود ضعف ها و ناتوانایی هایی که دارد ، همة جنبه های خود را می پذیرد ( Keyes & Shapiro , 2004 : 19 – 31 ).
ساپ و هارود  پذیرش اجتماعی را دیدگاه مرجعی تعریف کرده اند که بیانگر نظرات یک نظام اجتماعی گسترده باشد . ساپ از آن به عنوان بعد جدیدی از نگرش هنجاری یاد می کند ( Sapp & Harrod , 1989 : 420 – 4388 )). ریشه های آغازین این نوع تعریف از پذیرش اجتماعی را باید به نظرات شیبوتانی ( 1955 ) تحت عنوان گروه های عمومی مرجع نسبت داد . بر طبق نظر ساپ و هارود ، این مفهوم تکمیل یافته دو دسته از گروه های مرجع هستند . اولی نوع مقایسه ای که افراد در آن برای ارزیابی یک رفتار خاص استفاده می کنند و دومی نوع هنجاری آن که برای شکل گیری و ثبات رفتار کاربرد دارد . آدامز پذیرش اجتماعی را به جایگاه و اعتبار یک رفتار در بین گروه های هدف آن رفتار تعریف کرده است ( Adams & et a1 , 2000 : 252 – 262 ). ون در وال  در تعریفی دیگر ، پذیرش اجتماعی را نبود مانع و مخالفت برای اجرای یک سیستم تعریف نموده است (( Vander Wal , 2004 : 181 – 187 ). هور بی   وگروتر  پذیرش را نوعی تمایل و یا پاسخ مثبت دادن به چیزی دانسته اند ( هارنبی و دیگران ، 1376 : 1155 ). اریکسون و دیگران چگونگی پذیرش اجتماعی را میزان درجه ارزیابی مثبت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید