پیشینه و مبانی نظری پایانه ها و سیستم حمل و نقل

پیشینه و مبانی نظری پایانه ها و سیستم حمل و نقل

پیشینه و مبانی نظری پایانه ها و سیستم حمل و نقل 2 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2 – 2 – تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2 – 2 – 1 – تعریف سيستم حمل و نقل شهری …………………………………………………………………………………………… 9
2 – 2 – 2 – انواع سیستم های حمل و نقل عمومی شهری ……………………………………………………………………… 10
الف ) مترو …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
ب ) قطار سبك شهري ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
ج ) منوريل ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
د ) تراموا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
ه ) اتوبوس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
و ) تاكسي و خودروهاي شخصي …………………………………………………………………………………………………………. 13
2 – 2 – 3 – تعریف پایانه ها و ارتباط با سیستم حمل و نقل شهری …………………………………………………………. 13
الف ) مشخصات پایانه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
ب ) عوامل ساخت پایانه ها …………………………………………………………………………………………………………………. 14
2 – 2 – 4 – انواع پایانه ها ازنظر مقیاس ………………………………………………………………………………………………………… 15
2 – 2 – 5 – انواع پایانه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
2 – 2 – 6 – عملکرد پایانه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2 – 2 – 7 – وظايف پايانه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2 – 2 – 8 – مفهوم ایستگاه پایانه ای مترو و فضای جمعی آن ………………………………………………………………….. 17
الف ) فضای تصمیم گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 19
ب ) فضاهای فرصت یا مکث ………………………………………………………………………………………………………………. 19
ج ) فضاهای حرکتی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 19
2 – 2 – 9 – مفهوم فضای عمومی و ابعاد اجتماعی آن ……………………………………………………………………………… 21
2 – 3 – رویکردهای نظری ……………………………………………………………………………………………………………………… 24
2 – 3 – دیدگاه های نظری حمل و نقل درون شهری ……………………………………………………………………………… 24
2 – 3 – 1 – نظريه هاي حمل و نقل شهري تا دهه 1910 ……………………………………………………………………… 24
2 – 3 – 2 – نظريه هاي حمل و نقل شهري از 1920 تا 1970 ……………………………………………………………… 26
2 – 3 – 3 – نظريه هاي حمل و نقل شهري از 1980 تا كنون ……………………………………………………………….. 28
2 – 4 – مدل ها و روش های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 30
2 – 4 – 1 – بررسی الگوهای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی ……………………………………………………………. 30
2 – 4 – 2 – توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی ………………………………………………………………………………………. 30
2 – 4 – 3 – سیاست ها و اصول کلی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی …………………………………………….. 31
2 – 5 – مکانیابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
2 – 5 – 1 – معیارهای مکانیابی …………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2 – 5 – 2 – مکانیابی ایستگاه های مترو ……………………………………………………………………………………………………… 34
2 – 5 – 3 – انواع ایستگاه های مترو و مکانیابی نقاط ………………………………………………………………………………. 35
الف ) ایستگا ه های انتهایی ………………………………………………………………………………………………………………. 35
ب ) ایستگاه های اجباری ……………………………………………………………………………………………………………….. 35
ج ) ایستگاه های میانی …………………………………………………………………………………………………………………… 35
2 – 6 – اصول و برنامه ریزی درونی پایانه ……………………………………………………………………………………………… 36
الف ) اصل جامعیت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
ب ) اصل سازگاری فضاها ، فعالیت ها و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید