پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی ومدیریت سود وساختار هیأت مدیره

پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی ومدیریت سود وساختار هیأت مدیره

پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی ومدیریت سود وساختار هیأت مدیره مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ومدیریت سود وساختار هیأت مدیره
فصل دوم : مروري بر ادبيات تحقيق
1 – 2 – گفتار اول : حاکمیت شرکتی 17
1 – 1 – 2 . مفاهیم حاکمیت شرکتی 17
2 – 1 – 2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی 20
1 – 2 – 1 – 2 . تئوری نمایندگی 21
2 – 2 – 1 – 2 . تئوری هزینه معاملات 23
3 – 2 – 1 – 2 . تئوری ذینفعان 24
3 – 1 – 2 . تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی 26
4 – 1 – 2 . تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی 26
5 – 1 – 2 . دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی 27
6 – 1 – 2 . اهداف حاکمیت شرکتی 27
7 – 1 – 2 . الگوهای حاکمیت شرکتی 28
1 – 7 – 1 – 2 . الگوی مبتنی بربازار 28
2 – 7 – 1 – 2 . الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط 29
3 – 7 – 1 – 2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 29
4 – 7 – 1 – 2 . الگوی نوظهور 30
8 – 1 – 2 . سیستم های حاکمیت شرکتی 30
1 – 8 – 1 – 2 . سیستم های درون سازمانی 31
2 – 8 – 1 – 2 . سیستم های برون سازمانی 32
9 – 1 – 2 . مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 34
2 – 2 . گفتار دوم : مدیریت سود 35
1 – 2 – 2 . مفاهیم مدیریت سود 35
2 – 2 – 2 . انگیزه های مدیریت سود : 36
1 – 2 – 2 – 2 . قرارداد بین مدیران ومالکان : 36
2 – 2 – 2 – 2 . قرارداد بین مدیران و بستانکاران : 36
3 – 2 – 2 – 2 . انگیزه های سیاسی 37
4 – 2 – 2 – 2 . انگیزه های مالیاتی 37
5 – 2 – 2 – 2 . تغییرات در مدیران ارشد اجرایی 38
6 – 2 – 2 – 2 . انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی 38
7 – 2 – 2 – 2 . کاستن از هزینه های معاملاتی 39
8 – 2 – 2 – 2 . برآوردن انتظارات 39
3 – 2 – 2 . مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد 39
4 – 2 – 2 . الگوهای مدیریت سود 40
1 – 4 – 2 – 2 . الگوی بدست آوردن آرامش : 40
2 – 4 – 2 – 2

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید