پیشینه و مبانی نظری جریان وجه نقد،عدم اطمینان وسیاستهای تقسیم سود

پیشینه و مبانی نظری جریان وجه نقد،عدم اطمینان وسیاستهای تقسیم سود

پیشینه و مبانی نظری جریان وجه نقد،عدم اطمینان وسیاستهای تقسیم سود مبانی نظری وپیشینه تحقیق جریان وجه نقد ، عدم اطمینان وسیاستهای تقسیم سود

1 – 2 مقدمه 21
2 – 2 بخش اول _ جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد 22
1 – 2 – 2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی 22
2 – 2 – 2 تاریخچه صورت وجه نقد 22
3 – 2 – 2 وجه نقد و چارچوب نظری 24
4 – 2 – 2 حرکت به سوی جریانهای نقدی 26
5 – 2 – 2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری 27
6 – 2 – 2 اهمیت جریان های نقدی 28
3 – 2 بخش دوم _ تركيب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري – 30
1 – 3 – 2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی 34
2 – 3 – 2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی 34
4 – 2بخش سوم : سیاستهای تقسیم سود سهام ، عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن 36
1 – 4 – 2 خط می ها و روش های تقسیم سود 36
2 – 4 – 2 – عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود 37
3 – 4 – 2 نظریه های مربوط به تقسیم سود 38
4 – 4 – 2 تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام 39
5 – 4 – 2 مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی : 40
6 – 4 – 2 سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه 43
7 – 4 – 2 مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود 46
5 – 2بخش چهارم _ بررسي ارتباط بين عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه ، فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت 48
1 – 5 – 2 ارتباط وجه نقد با سود 48
2 – 5 – 2 سود ( کیفیت حسابداری ) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی 49
3 – 5 – 2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 50
6 – 2بخش پنجم _ پیشینه تحقیق 50
منابع

مقدمه
تضاد منافع سهامداران با مدیریت کلی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین و سرمایه گذاران بوده است . در راستای این معظل پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی راهکار هایی را برای کاهش و حل این مسأله ارائه می کند . یکی از روش های کنترل و حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب بهینه آن می باشد این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی و نیز توجه به مسئولیت های اجتماعی مدیران وسهامداران عمده استوار است . بنابراین حاکمیت شرکتی با نشانه گرفتن اولین گروه ذی نفعان در شرکت ها یعنی هیأت مدیره و ساختار و مالکیت شرکت به دنبال آن است که هیأت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید