پیشینه و مبانی نظری جرم پولشویی در اقتصاد

پیشینه و مبانی نظری جرم پولشویی در اقتصاد

پیشینه و مبانی نظری جرم پولشویی در اقتصاد
فصل دوم : مبانی نظری و مطالعات پیشین 9
2 – 1 مقدمه 11
2 – 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی 12
2 – 3 تاریخچه پول‌شویی 17
2 – 4 فرآیند پولشویی 18
2 – 4 – 1 جایگذاری 19
2 – 4 – 2 لایه‌چینی 19
2 – 4 – 3 یکپارچه‌سازی 20
2 – 5 روش های پولشویی 21
2 – 5 – 1 پولشویی در بخش مالی 21
2 – 5 – 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد 25
2 – 5 – 3 سایر راه های پولشویی 26
2 – 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات 27
2 – 6 – 1 – سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات 27
2 – 6 – 2 – شاخص ها 30
2 – 7 آثار پولشویی 33
2 – 7 – 1 آثار اقتصادی پولشویی 34
2 – 7 – 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد 39
2 – 7 – 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد 43
2 – 7 – 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد 43
2 – 7 – 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد 45
2 – 7 – 6 آثار اجتماعی پولشویی 47
2 – 7 – 7 آثار سیاسی پولشویی 49
2 – 8 تأثیر پولشویی بر مصرف 50
2 – 9 مبارزه بین المللی علیه پولشویی 59
2 – 9 – 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی 59
2 – 9 – 2 پولشویی در ایران 62
2 – 9 – 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران 63
2 – 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد 63
خارج کشور 64
داخل کشور 68
2 – 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی 68
خارج کشور 68
داخل کشور 71
2 – 12 جمع بندی 71

2 – 1 مقدمه
مدیریت اقتصادی در دنیای پیچیده‌ی فناوری‌های نوین و در بحبوحه‌ی ظهور و رشد پدیده‌ی جهانی شدن در بعد اقتصادی ، اهمیتی خاص دارد ؛ مدیریتی با ثبات و پایدار و برخوردار از قوانین قوام‌یافته که عمده‌ترین وظیفه‌ی آن حاکمیت حکیمانه بر ساختار اقتصادی و نظام‌های مبادله‌ای و صیانت از حریم و حدود و ثغور مرزهای اقتصادی است . در این بین ، آنچه بر سلامت و صلابت مدیریت اقتصادی صحه می‌گذارد و بر آن تأکید می‌ورزد ، راه‌ها و شیوه‌هایی است که از یک سو ، سلامت و پویایی اقتصاد را تضمین کرده و از سوی دیگر ، از بروز رفتارهای بیمارگونه و در نهایت شکل‌گیری و حاکمیت اقتصاد زیرزمینی پیشگیری می‌کند . ‌
اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه‌ای

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید