پیشینه و مبانی نظری توسعه و مناطق آزاد

پیشینه و مبانی نظری توسعه و مناطق آزاد

پیشینه و مبانی نظری توسعه و مناطق آزاد مروری بر ادبیات نظری 8
1 – 2 توسعه 8
مقدمه 8
1 – 1 – 2 مفاهيم توسعه 12
2 – 1 – 2 ابعاد توسعه 15
3 – 1 – 2 شاخص ‏ هاي توسعه 18
4 – 1 – 2 نهادگرایی و توسعه 22
5 – 2 – 1 توسعه و جهاني شدن 26
2 – 2 منطقه آزاد 32
1 – 2 – 2 تاريخچه و شكل ‏ گيري مناطق آزاد 32
2 – 2 – 2 دیدگاه‌های نظري ايجاد مناطق آزاد 39
3 – 2 – 2 تجربيات بین‌المللی و ديدگاه ‏ هاي سازمان ‏ هاي جهاني ايجاد مناطق آزاد 41
4 – 2 – 2 ويژگي ‏ هاي مناطق آزاد 46
5 – 2 – 2 آثار ایجاد مناطق آزاد 47
6 – 2 – 2 هدف ‏ ها ، خط مشی‌ها و پارامترهای مهم در توسعه مناطق آزاد 49
7 – 2 – 2 مراحل توسعه مناطق آزاد 50
3 – 2 برنامه ‏ ریزی توسعه منطقه ‏ ای 51
1 – 3 – 2 تئوري هسته و پيرامون 52

این فصل که به مرور ادبیات نظری اختصاص دارد متشکل از سه بخش است . در این سه بخش مفاهیم توسعه ، منطقه ‏ ی آزاد و توسعه منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار می ‏ گیرد .
1 – 2 توسعه
مقدمه
توسعه يكي از موضوعات اصلي علوم انساني است كه به علت ماهيت ميان رشته ‏ اي آن ، با بسياري از علوم انساني ، اجتماعي و اقتصادي در ارتباط است . عليرغم اينكه توسعه در دهه ‏ هاي گذشته ، بسيار مورد توجه بوده و تعاريف و مفاهيم آن مورد بازيابي قرار گرفته اما همچنان از عدم شفافيت معنايي و مصداقي برخوردار است و در اين مورد « وفاق مفهومي و تجربي وجود ندارد . عدم توافق در تعريف توسعه ريشه در نگاه‌های بخشي و غرب ‏ گرايانه ‏ ي مسلط بر جريان انديشه ‏ اي توسعه دارد .» ( آزادارمکی , 1386 ) لفت ويچ نيز معتقد است : « معناي توسعه ، دور از توافق است زيرا مفهوم مزبور ماهيتاً چالش برانگيز است .» ( لفت ویچ , دولت های توسعه گرا , 1385 )
« ري كيلي و فيل مارفليت معتقدند ايده ‏ ي توسعه در قرن نوزدهم وجود داشته است ، ولي طرح آن به پس از جنگ جهاني دوم باز مي ‏ گردد . در سال 1949 ترومن رئيس جمهور امريكا اين مسأله را طرح كرد كه كشورهاي عقب مانده بايد راه غرب را طي كنند تا به توسعه برسند .» ( لطیفی , مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی , 1389 ) توسعه از نيمه ‏ ي دوم قرن بيستم و پس از شرايط خاص جهان پس از جنگ جهاني دوم به طور

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید