پیشینه و مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوري اطلاعات، دولت الكترونيك

پیشینه و مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوري اطلاعات، دولت الكترونيك

پیشینه و مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوري اطلاعات، دولت الكترونيك مبانی نظری وپیشینه تحقیق توسعه ، اطلاعات وفناوري اطلاعات ، دولت الكترونيك

فهرست مطالب :

` مباحث مفهومي و نظری توسعه
الف : مروري بر مباحث نظري پيرامون توسعه
الف – 1 -: نظريات توسعه ( رهيافت نوسازي )
الف – 2 – : نظريات وابستگي ( رهيافت راديكال )
ب : مباحث نظري پيرامون دولت و نقش آن در فرايند توسعه
ب – 1 -: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائي

ب – 2 – : دولت و روند توسعه در كشورهای پيرامون
گفتار سوم
ديدگاه هاي مختلف پيرامون ماهيت دولت در جهان سوم
الف : حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي دولت در جوامع پيراموني
مباحث نظري ومفهومي اطلاعات وفناوري اطلاعات
الف : اطلاعات
الف – 1 – : ضرورت اطلاعات
الف – 2 – : ارزش اطلاعات
الف – 3 – : معيار ها ي مفيد بودن اطلاعات
كيفيت اطلاعات ( Information Quality )
الف – 4 – : سازماندهي اطلاعات :
الف – 5 – : مشخصات عصر اطلاعات
الف – 6 – : عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها
ب : فن آوري اطلاعات
ب – 1 – : اجزاء فن آوري اطلاعات
انواع كامپيوتر ها :
ب – 1 – 2 – : . شبكه هاي ارتباطي :
ب – 1 – 3 – : معلومات خاص
چ : وظايف فن آوري اطلاعات :
ج – 1 – : فوايد فن آوري اطلاعات
گفتار چهارم
مباحث نظري ومفهومي دولت الكترونيك
مقدمه :
دولت
تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك
كتب فارسي :
مقالات :
موسسه هاي دولتي
پايان نامه
سايت هاي اينترنتي انگليسي

گفتار اول
مباحث مفهومي و نظری توسعه

الف : مروري بر مباحث نظري پيرامون توسعه
مفهوم توسعه يكي از مفاهيمي است كه بيشترين بحث و جدال را در متون علوم سياسي و اقتصادي پديد آورده است . فقط زماني مي توان به طرح راهبردهاي خاص توسعه يا انتقاد از آنها پرداخت كه مفهوم توسعه با دقت ، مشخص ، وتعريف گردد فقط دراين زمان است كه مي توان فوايد و نقايص بينشها و نظريات توسعه را بررسي كرد .
ا ز يك ديدگاه مي توان نظريات موجود در زمينه ها ي رشد و توسعه را به دو دوسته كلي تقسيم نمود ، دسته اول نظريات توسعه گرايي ( كميت گرا ) و دسته ديگر نظريات وابستگي ( كيفيت گرا ) مي باشند كه در ذيل به اختصار به شرح آنها مي پردازيم .
الف – 1 -: نظريات توسعه ( رهيافت نوسازي )
جوهر اصلي توسعه گرايي اين است كه روند هاي طبيعي اقتصاد بطور عادي باعث رشد و توسعه در اغلب كشور ها مي گردد ، بشرط آنكه موانع ذاتي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید