پیشینه و مبانی نظری توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری

پیشینه و مبانی نظری توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری

پیشینه و مبانی نظری توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری 2 – 1 – مفهوم عدالت در فضا 18
2 – 2 – مفهوم عدالت اجتماعي در فضا 21
2 – 3 – ابعاد عدالت اجتماعی 22
2 – 3 – 1 – برابري و مساوات 22
2 – 3 – 2 – قانونمندي 23
2 – 3 – 3 – اعطاي حقوق 23
2 – 3 – 4 – توازن 24
2 – 4 – تئوري های عدالت اجتماعي 24
2 – 4 – 1 – عدالت اجتماعی و عقلانیت 24
2 – 4 – 2 – عدالت اجتماعی و عدالت معنوی 25
2 – 4 – 3 – مطلق بودن عدالت اجتماعی 25
2 – 4 – 4 – عدالت اجتماعي و رفاه عمومي 26
2 – 5 – عدالت فضايي و عدالت جغرافيايي 27
2 – 6 – عدالت اجتماعي از نظر مكاتب و ديدگاههاي مختلف 30
2 – 6 – 1 – مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام 30
2 – 6 – 2 – سوسياليسم و عدالت اجتماعي 33
2 – 6 – 3 – عدالت اجتماعي از ديدگاه ليبراليسم 35
2 – 6 – 3 – 1 – بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک 37
2 – 6 – 3 – 2بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم نو 39
2 – 6 – 3 – 3نظریات مربوط به اندیشمندان میانه 40
2 – 6 – 3 – 3 – 1 جان راولز 47
2 – 6 – 3 – 3 – 2آنتونی کیدنز 40
2 – 7 – عدالت در فضا 42
2 – 8 – معیارهای عدالت فضایی 45
2 – 9 – عدالت اجتماعی و مدیریت شهری 46
2 – 10عدالت فضایی در شهر 47
2 – 11 – نظریه توسعه پایدار شهری 50
2 – 12 – توسعه پایدار وعدالت فضایی در شهر 52
2 – 13 – توسعه پایدار و عدالت اجتماعی 54
2 – 14 – جمعبندی …………………………………………………………………………… 56

مفهوم عدالت در فضا
مفهوم عدالت در فرهنگهای مختلف معانی زیادی دارد که هر یک از این فرهنگها به معانیی از آن اشاره کرده اند . در فرهنگ فارسی عمید مفهوم عدالت به معنی عادل بودن ، انصاف داشتن و دادگر بودن می باشد ( عمید ، 1375 : 1705 ). در فرهنگ جامع این واژه به معنی دادگری کردن و عدالت کردن آمده است ( سیّاح ، 1372 : 563 ). در فرهنگ گزیده فارسی به عنوان اسم به معنی دادگری و عادل بودن بیان شده است ( صدری افشان حکمی ، 1382 : 686 ).
برای دستیابی به مفهوم عدالت در فضا ، ابتدا باید به تعریف عدالت بپردازیم : « آزادی » اجتماعی بر « حقوق » فرد در اجتماع دلالت دارد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید