پیشینه و مبانی نظری توانمندسازی زنان

پیشینه و مبانی نظری توانمندسازی زنان

پیشینه و مبانی نظری توانمندسازی زنان توانمندسازی زنان

فهرست مطالب :

نظریه توانمندسازی
3 – 3 – 2 – نظریه فمینیسم لیبرال
3 – 3 – 3 – نظریه توانمندی لانگه
شکل 3 – 3 – معیارهای تواناسازی لانگه
3 – 3 – 4 – نظریه سایبر فمینیسم
چارچوب نظری
منابع فارسی
منابع لاتین

نظریه توانمندسازی
نظریه‌های توانمندسازی بر اساس نوشته‌های فمینیست‌ها و تجارب کشورهای جهان سوم شکل گرفته و نشان می‌دهد که فمینیسم تنها یک امر وارداتی از دنیای غرب و یک پدیده به وجود آمده از شهرنشینی و متعلق به طبقه‌ی متوسط نیست . این نظریه به عنوان یک استراتژی موقعیت زنان در جهان سوم را بتدریج تغییر می‌دهد . با وجود اینکه نظریه‌ی توانمندسازی ازعدم برابری بین زن و مرد و سرچشمه‌ی فرمانبرداری زنان در خانواده آگاه است ، ولی بر این حقیقت تأکید دارد که زنان مورد ظلم و تعدی متفاوتی قرار می‌گیرند که بستگی به نژاد ، طبقه و موقعیت فعلی آنان در نظام بین‌المللی اقتصادی دارد . بنابراین ، این نظریه تأکید می‌نماید که زنان باید ساختار و موقعیت ظلم را در سطوح مختلف و همزمان زیر سؤال برند و با آن مبارزه کنند . این نظریه‌ها در حالی که به اهمیت افزایش قدرت برای زنان واقف است ، سعی می‌نماید که قدرت را کمتر به صورت برتری فردی بر فرد دیگر و بیشتر از لحاظ توان زنان در جهت افزایش اتکا به خود و قدرت درونی شناسایی نماید . این امر به صورت حق انتخاب در زندگی و تأثیرگذاری بر انتخاب جهت تغییراتی از طریق به دست گرفتن کنترل منابع مادی و غیرمادی اساسی مشخص شده است . این نظریه تأکید کمتری بر افزایش موقعیت زن نسبت به مرد دارد و به دنبال توانمندسازی زنان از راه توزیع مجدد قدرت در داخل خانواده و همچنین بین اجتماعات مختلف است . این نظریه دو فرض اساسی نظریه‌ی برابری را زیر سؤال می‌برد : اول اینکه توسعه لزوماً به همه‌ی مردان کمک می‌کند و دوم اینکه زنان می‌خواهند در جریان اصلی توسعه به صورتی که از طرف دنیای غرب طرح شده است قرار بگیرند ( موزر ، 1372 : 113 – 114 ).

3 – 3 – 2 – نظریه فمینیسم لیبرال

فمینیسم لیبرال بیشتر ، جنبشی به نظر می‌آید که می‌خواست برپایه‌ی اصول لیبرالیسم و با پرهیز از رادیکالیسم ، حقوق اولیه زنان ، یعنی آزادی و برابری ، را به وسیله‌ی استدلال و در قالب قانون به دست آورد ( پاک نیا ، 1389 : 107 ). هدف فمینیسم لیبرال از دیرباز احقاق حقوق برابر برای زنان بوده است یعنی برخورداری زنان از حقوق شهروندی مساوی با مردان . فمینیست های لیبرال بیان می‌کنند که زنان از حقوق مساوی با مردان محروم‌اند و آزادی هایی که برای گروه مردان وجود دارد از گروه زنان دریغ می‌شود ( آبوت و والاس ، 1380 : 287 ).
فمینیست‌های لیبرال دلایل موقعیت پایین‌تر زنان را ناشی از کم‌تر بودن فرصت‌های زنان ، فقدان یا اندک

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید