پیشینه و مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان،ابعاد و دیدگاههای آن

پیشینه و مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان،ابعاد و دیدگاههای آن

پیشینه و مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان،ابعاد و دیدگاههای آن فصل دوم : ادبيات تحقيق ………………………………………………… 15
2 – 1 مقدمه …………………………………………………………………. 16
2 – 2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني ……………………………………….. 18
2 – 3 مراحل توسعه تعهد سازماني ………………………………………….. 21
2 – 4 اجزاء تعهد سازمانی ………………………………………………….. 23
2 – 5 اهمیت تعهد سازمانی ……………………………………………….. 27

( يك )
2 – 6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ……………………………………….. 28
2 – 7 ابعاد تعهد سازمانی …………………………………………………. 30
2 – 8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی ………………………………………….. 32
2 – 9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی …………………………………….. 34
2 – 10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی …………….. 40

فصل دوم : بررسي پيشينه تحقيق

مقدمه :
یکی از اصول و مفاهیم اساسی در اداره سازمان‌ها در نظر گرفتن میزان دلبستگی و تعهد افراد شاغل در سازمان می‌باشد . به عبارتي تعهد را مي توان نوعي وابستگي احساسي و وظيفه اي فرد به محيط كاري اش دانست ( اليزور و كوسلواسكي ، 2001 ، ص594 ).
هر اندازه که سازمان‌ها بزرگتر می‌شوند مدیران باید بیشتر به این مهم توجه داشته باشند تا بتوانند مشکلات نیروی انسانی درگیر را به نحو مناسبی حل و فصل نموده و از آنها در راستای دستیابی به اهداف و منافع سازمان‌هایشان استفاده نمایند . تعهد اشاره داردبه اينكه يك شخص بعضي چيزها را براي سازمان فراتر از آن چيزي كه مورد نياز سازمان مي باشد اهدا مي كند ( ون ما آنن ، 1972 ، ص26 ).
تحقيقگران تعهد سازمانی را به عنوان یک متغیر حائز اهمیت در درک رفتار کارکنان دانسته و معتقدند که تعهد ، نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان ، شغل یا گروه است که در قضاوت‌ها ، عملکرد و وفاداری وی نسبت به سازمان ، و بسته به ماهیت یک سازمان ، میزان وفاداری اعضای آن در سرنوشت و بقایش تأثیرگذار است . حال اگر این سازمان به اقتضای ماهیت خود با مسائل انسانی ، مالی و حساسیت‌هایی از این نوع روبرو باشد . اهمیت تعهد کارکنان نسبت به آن ، دوچندان خواهد شد . لازمه اعتماد به کارکنان از یک سو و رقابت بین سازمان‌ها از سوی دیگر ، لزوم کارکنانی متعهد را ضروری می‌سازد .
تعهد تمايل بكارگيري تلاش قابل توجهي را براي بهبود سازمان و پذيرش ارزشها و اهداف آن ايجاد كرده ( اينگرسول و همكاران ، 2000 ). وبراساس نظريات .( انگل و پري1983 ، ماتاز ، 1988 ). تحت تاثير عوامل فردي و سازماني واقع مي شود .( چان ، 2006 ، صص252 – 253 ).
پورتر و همکارانش ( 1978 ). درخصوص تعهد سازمانی گفته‌اند تعهد‌ سازمانی عبارت است از میزانی که فرد هویت خود را از سازمان دانسته و در سازمان مشارکت می‌نماید . که دربرگیرندة سه عنصر و عامل زیر می‌باشد .
1 ـ اعتقاد به اهداف سازمان و پذیرش آنها .

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید