پیشینه و مبانی نظری تعهد سازماني

پیشینه و مبانی نظری تعهد سازماني

پیشینه و مبانی نظری تعهد سازماني فهرست مطالب :

تعهد سازماني
ابعاد و تعاريف تعهد سازماني
1 . تعهد عاطفي
2 – تعهد مستمر
تعاريفي ديگر از تعهد سازماني
• تعهد نسبت به مشتري
• تعهد نسبت به خود
• تعهد نسبت به مردم
• تعهد نسبت به وظيفه
• تعهد نسبت به سازمان
اهميت تعهد سازماني
مدل سه بخشي تعهد سازماني
عوامل مؤثر بر تعهد سازماني
ويژگيهاي شخصي موثر بر تعهد سازماني
خصوصيات شغلي و تعهد سازماني
دو ديدگاه كلي در مورد تعهد سازماني
رابطه رفتار ونگرش :
تمايز بعد رفتاري و بعد نگرشي
تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چند بعدي
الگوهاي چند بعدي تعهد سازمانی
تأثير مالكيت كاركنان بر تعهد سازماني
راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني
مروری بر پژوهش های پیشین
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور
منابع

تعهد سازماني
واژه commitment در Webster dictionary – Merriam به معني 1 – عمل سپرده گذاري به يك موسسه 2 – توافق و تعهد به انجام كاري در آينده است . همچنين در علوم رفتاري و روانشناسي سازماني واژه organizational commitment به معني تعهد سازماني است . تعهد سازماني يك نگرش مهم شغلي و سازماني است كه در طول سالهاي گذشته موردعلاقه بسياري از پژوهشگران رشته هاي رفتار سازماني و روانشناسي خصوصاً روانشناسي اجتماعي بوده است . اين نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغييراتي شده است .
ابعاد و تعاريف تعهد سازماني
در ميان طرفداران رويكرد نگرشي ، برخي از پژوهشگران به تعهد سازماني با ديد يك مفهوم چند بعدي مي – نگرند كه عوامل مختلفي بر آن تأثير مي گذارند . مي ير و همكارانش از پيشگامان رويكرد چند بعدي مي – باشند ، مدل سه بعدي آنها از تعهد سازماني ، شامل بعد عاطفي ، بعد مستمر و بعد هنجاري به عنوان سه بعد تعهد سازماني مي شود .
1 . تعهد عاطفي
آلن و ميير تعهد عاطفي را به عنوان وابستگي عاطفي فرد به سازمان و تعيين هويت شدن از طريق آن مي دانند . اگر تعهد سازماني را از اين طريق تعريف كنيم ، تعهد عاطفي شامل سه جنبه مي شود :
الف ) صورتي از وابستگي عاطفي به سازمان
ب ) تمايل فرد براي تعيين هويت شدن از طريق سازمان
ج ) ميل به ادامه فعاليت در سازمان
آلن و ميير ( 1990 ) معتقدند كه يك فرد زماني در خود وابستگي عاطفي نسبت به سازمان احساس خواهد كرد كه اهداف سازماني را اهداف خود بداند و متقاعد شود كه سازمان را در راه رسيدن به اهدافش ياري كند . همچنين آنها شرح مي دهند كه تعيين هويت شدن فرد از طريق سازمان زماني رخ مي دهد كه ارزش هاي فردي افراد با ارزشهاي سازماني سازگار بوده و فرد قادر باشد كه ارزش هاي سازماني را در خود دروني سازد . بدون شك در اين تعيين هويت شدن از طريق سازمان يك رابطه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید