پیشینه و مبانی نظری تعامل والدین و فرزند

پیشینه و مبانی نظری تعامل والدین و فرزند

پیشینه و مبانی نظری تعامل والدین و فرزند تعامل والدین و فرزند
مرور ادبیات مربوطه به روان شناسی و آسیب شناسی نشان می دهد که موضوع تعامل مادر – فرزند از عمده ترین زمینه های مطالعه است . در این خصوص پژوهشگران به یافته های ارزشمندی دست یافته اند که در اینجا به پاره ای از آن ها اشاره می شود : از آنجا که مادر نخستین مراقب کودک است و مراحل اولیه رشد تاثیر قطعی بر شخصیت انسان دارد و چون بسیاری از مشکلات روان شناختی ریشه در این تعامل دارند تعامل بین مادر و فرزند مورد توجه خاصی بوده است . وقتی ازتعامل سخن می گویم منظور رابطه متقابلی است که بین والدین و فرزندان وجود دارد و اینکه آنها بر یکدیگر اثر می گذارند . با مرور ادبیات رشد و تربیت کودک ، معلوم می شود که سالیان مدید مردم و حتی صاحب نظران بر آن بودند که کودک موجود منفعل است و تاثیری بر والدین و اطرافیان خود ندارد . ولی بعدها ، یعنی در عصر حاضر ، معلوم شد که نه تنها این طور نیست بلکه از همان روزها و هفته های نخست کودک بسیار فعال ، پویا و اثر گذار است .
سلامت جسمانی و روانی مادر در ایجاد فضایی مطلوب در خانواده به عنوان نخستین پایگاه آموزش و پرورش ، ازبنیادی ترین عوامل شکل گیری شخصیت کودک است ( نوایی نژاد ، 1373 ). نتایج پژوهش های بلسکی و پلاس ( 2011 ، 2010 ، 2009 ) مبین آن است که کیفیت مراقبت ، حساس بودن و تعامل مثبت با مادر در دوران کودکی با مشکلات رفتاری در نوجوانی مرتبط است . مادر و کودک مجموعه ای را تشکیل می دهند که هرگونه ارزیابی و تلاش در قلمرو درمانگری ، باید آن را در نظر بگیرد ( دادستان ، 1385 ). کودک وقتی می بیند که این مادر است که بیش از همه او را پرستاری و مواظبت می کند به او صادقانه عشق می ورزد ، میان آنان یک رابطه محبت آمیز و استوار برقرار می شود اما اگر مادر خونسرد ، بی قید یا بی محبت باشد ممکن است کودک را به واکنش های شدید وا دارد و او را موجودی خودخواه ، نادان ، سنگدل و غیر قابل اعتماد به شمار آورد ( پارسا ، 1375 ).
ارتباط میان مادر و فرزند ، نه تنها از زمان تولد بلکه حتی پیش از آن نیز اثر بسیار مهمی در رشد روانی کودک دارد . اشتیاق مادر به داشتن یا نداشتن کودک دلیلی بر این مدعاست و دارای اثر تعیین کننده در رابطه مادر و کودک است . شخصیت مادر و نگرش او نسبت به کودک نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . ارزش های مثبت خانواده بیشتر به روابط نزدیک کودک با پدر وابسته است تا به مادر ، مصاحبت گرم و صمیمانه پدر و پسر سبب می شود که پسر اعتماد به نفس و صراحت بیشتری پیدا کند و در او نسبت به دیگران احساس احترام و محبت پدید آید . این در واقع پدر پسر را در مقابله با رویدادها مرد زندگی بار

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید