پیشینه و مبانی نظری تعاریف،مفاهیم و مدلها و شیوه های فرزند پروری

پیشینه و مبانی نظری تعاریف،مفاهیم و مدلها و شیوه های فرزند پروری

پیشینه و مبانی نظری تعاریف،مفاهیم و مدلها و شیوه های فرزند پروری
عنوان :
شیوه های فرزندپروری

فهرست مطالب
کلیات در مورد فرزندپروری
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
شیوه های فرزندپروری
تاریخچه شیوه فرزندپروری
مدل های شیوه فرزندپروری
برنامه فرزندپروری مثبت
روابط مادر – کودک
دیدگاه‌های نظری مربوط به روابط مادر – کودک
پیشینه پژوهش
منابع

کلیات :
از آنجایی که اولین و مهمترین واحد اجتماعی که هر نوزاد پس از تولد در آن پا می‌گذارد و با آن آشنا می شود خانواده است ، پس خانواده بطور کلی ، روابط والد و فرزند در شکل‌گیری هر فرد ، بسیار مهم است . کودک در خانواده چگونگی روابط با بزرگترها ، کوچکترها ، روابط اجتماعی ، طریقه‌ی برخورد با مسائل و مشکلات ، احترام ، عطوفت ، خشونت و پرخاشگری را می‌آموزد ( شعاری نژاد ، 1386 ). گرچه رابطه‌ی نامطلوب میان والدین و فرزندان ، به گونه‌ی کلی تأثیرات منفی در پی دارد ، تأثیرات منفی رابطه نامطلوب با مادر بیش از تأثیرات منفی ناشی از وجود این گونه روابط با پدر است ؛ زیرا کودکان زمان بیشتری را با مادر می‌گذرانند و در نتیجه تأثیر بیشتری از وی می‌پذیرند . همچنین می‌توان گفت رفتار اجتماعی کودکان بیشتر متأثر از رفتاری است که از مادر خود مشاهده کرده‌اند ( احدی و بنی جمال ، 1385 ).
ارتباط والد و فرزندی به ویژه ارتباط مادر و کودک یکی از عوامل خانوادگی مهم در رشد بهنجار یا نابهنجار هیجانات و رفتارهای کودک می باشد ( لیفورد و همکاران ، 2007 ). روابط والد و فرزند با همدیگر کنش متقابل دارند ، به این معنا که تأثیرات کودک و والدین دو سویه است ( ماسن ، 1380 ). تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که وجوه رفتاری متعدد اختلال پایداری چون نقص توجه – بیش فعالی ، می‌تواند به افسردگی مادران ، اضطراب و احساس محدود شدن نقش والدین ، احساس عدم لیاقت در امر تربیت فرزند ، وابستگی ضعیف عاطفی بین کودک و والد ، روابط منفی‌تر این کودکان با خواهران و برادرانشان ، بالا رفتن سطح تنش در خانواده ، بالاتر بودن میزان طلاق و از هم گسیختگی روابط خانوادگی در خانواده‌های کودکان مبتلا به این اختلال منجر شود ( شیبر و جانستون ، 1992 ؛ جانستون ، 1996 ؛ به نقل از هوش ور و همکاران ، 1388 ).
رابطه والد – کودک ( به طور نوعی رابطه مادر – کودک ) به عنوان عامل خانوادگی مهم در اختلاف بین کودکان نرمال و غیر نرمال در رشد هیجان ، رفتاری و اجتماعی تعریف شده است ( کاکس و پالی ، 1997 ؛ پالی و همکاران ، 2000 ؛ واترز و کومینگ ، 2000 ).
برخی از تحقیقات ، گزارش کرده‌اند که رفتارهای نامناسبی در روابط والد – فرزندی افراد با اختلال نقص توجه – بیش فعالی وجود دارد ( مک برنت و فیفنر ، 2008 ). کودکان مبتلا به این اختلال ، در مقایسه با

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید