پیشینه و مبانی نظری تصويرسازي ذهني و توجه بیرونی ودرونی

پیشینه و مبانی نظری تصويرسازي ذهني و توجه بیرونی ودرونی

پیشینه و مبانی نظری تصويرسازي ذهني و توجه بیرونی ودرونی مبانی نظری وپیشینه تحقیق تصويرسازي ذهني وتوجه بیرونی ودرونی

فهرست مطالب :

تعریف توجّه
تاریخچه توجّه
نظریه‌های توجّه
نظریه صافی ، تنگراه ( فیلتر )
تئوری فیلتر برودبنت
تئوری کاهشی تریسمن
تئوری ربط نورمن
شکل ( 1 – 2 ) : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش براساس تئوری‌های مختلف تک‌کانالی
نظریه‌های منبع مرکزی
نظریه‌های چندمنبع
شکل ( 2 – 2 ) : مقدار بالقوه منابع پردازش و ساختار آن ¬ ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و همکاران ، 1984
کانون توجّه
شیوه ¬ های توجّه
ویژگی ¬ های توجّه
هوشیاری و توجّه
توجّه انتخابی
توجّه و سطح مهارت
رابطه توجّه و اجرا
دستورالعمل‌های آموزشی و توجّه
تصويرسازي ذهني چيست ؟
چگونگي انجام تصويرسازي ذهنی
انواع تصویرسازی
تصویرسازی ذهنی بیرونی
تصویرسازی حرکتی
موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن
افزایش مهارت ¬ های ادراکی حرکتی :
حل مسئله ادراکی :
نظریه ¬ های تصویرسازی ذهنی
شيوه‌هاي توسعۀ برنامه تمرين تصويرسازي ذهني
کاربردهای تصويرسازي ذهني
افزایش مهارت ¬ های روان ¬ شناختی
پیشینۀ تحقیق
نتیجه ¬ گیری
فهرست منابع و مآخذ
الف ) منابع فارسی
ب ) منابع لاتین

در ايـن فصـل ، ابتدا مبانی نظری مرتبط با کانون توجّه و سپس تصويرسازي ذهني را مورد بررسی قرار می دهیم . در زمینۀ اثرگذاری کانون توجّه بر یادگیری و اجرا ، مدارک علمی بی شماری در دسترس محقّقین قرار دارد و با توجّه به این که در زمینۀ تصويرسازي ذهني نیز تحقيقات زيادي صورت گرفته ، كـه اكثـر ايـن تحقيقـات تـأثيـر مثبت آن را در فـراگيري مهارت‌هاي حركتي به اثبات رسانده اند ( فلتز و لندرز ، 1983 ). به همين لحاظ در ادامه ، مجمـوعة تحقيـقـات کانون توجّه و تصویرسازی و ترکیب این دو را مورد بررسی قرار می دهیم .
تعریف توجّه
سال هاست که موضوع توجّه و نقش آن در اجرا و یادگیری انسان ، توسط بسیاری از محقّقین رفتار حرکتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . ویلیام جیمز ( 1890 ) یکی از نخستین روان شناسان آمریکایی ، توجّه را چنین تعریف کرد : انتخاب ذهنی چیزی در شکلی روشن و واضح از میان اشیاء یا زنجیره ای از افکار ممکن . و این ایجاب می کند که برای برخورد مؤثرتر با برخی چیزها ، از چیزهای دیگر صرف نظر کرد . اگرچه از دورۀ جیمز تاکنون روان شناسان به نحو وسیع تری این موضوع را مورد تحقیق قرار داده اند . امّا توجّه ، هنوز به عنوان فرآیندی تلقی می شود که انتخاب محرّک های مربوط از محیط ( درونی ، بیرونی ) را تسهیل کرده و محرّک های دیگر را نادیده می گیرد و منجر به پاسخ به محرّک های مربوط ، می گردد . از آن جا که توجّه ، فرآیندی فعّال و جهت دار است که حتّی بعد از این که پاسخی به محرّک داده شود ، ادامه می یابد ( مرتضوی ، 1378 ). وقتی که واژه توجّه در متون مربوط به اجرای انسان به کار

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید