پیشینه و مبانی نظری تحقیق پایداری محله ای

پیشینه و مبانی نظری تحقیق پایداری محله ای

پیشینه و مبانی نظری تحقیق پایداری محله ای 2 – 1 – مقدمه 25
2 – 2 – محله 27
2 – 2 – 1 – سیر تاریخی نظریه محله 29
2 – 2 – 2 – مفهوم محله در شهرهای ایران 30
2 – 2 – 3 – کارکرد محله ‏ های شهری 31
2 – 3 – مبانی و مفاهیم پایداری ، توسعه پایدار و محله پایدار 32
2 – 3 – 1 – پایداری 32
2 – 3 – 2 – توسعه 33
2 – 3 – 3 – توسعه پایدار 33
2 – 4 – توسعه پایدار شهری 35
2 – 5 – ناپایداری توسعه شهری 36
2 – 6 – بنیادهای شهر پایدار 36
2 – 7 – مفاهیم و ديدگاههاي اساسي در توسعه محله ‏ ای 37
2 – 8 – محله پایدار 40
2 – 9 – پیدایش دیدگاه توسعه محلهای پایدار 40
2 – 10 – نمونه ‏ هایی از رویکردهای مرتبط با محله پایدار 41
2 – 10 – 1 – طراحی محله سنتی 41
2 – 10 – 2 – توسعه محلی مبتنی بر حمل و نقل عمومی 41
2 – 10 – 3 – محلات سرزنده 42
2 – 10 – 4 – ایده محدوده امن 42
2 – 10 – 5 – ایده رشد هوشمند 43
2 – 10 – 6 – توسعه محله ‏ ای پايدار 43
2 – 10 – 7 – ابعاد و معیارهای پایداری محله 44
2 – 11 – وظایف شهرداري در زمینه توسعه پایدار محله ‏ ای 51
2 – 12 – اسکان غیررسمی 54
2 – 12 – 1 – ویژگی ‏ های اساسی سکونتگاههای غیر رسمی 57
2 – 13 – نقد مفهوم حاشيه نشيني 63
2 – 15 – پایداری محله ‏ ای 65
2 – 16 – ابعاد شهر پایدار 65
2 – 17 – شاخص های توسعه پایدار 68
2 – 18 – شاخص های پایداری در جهان 73
2 – 18 – 1 – انگلیس 73
2 – 18 – 2 – چین 73
2 – 18 – 3 – آمریکا 74

منابع

2 – 1 – مقدمه
نظام شهری از خود بیگانه شده ما که هرآنچه داشت را به سویی افکنده و همواره نگاهش را به دستاوردهای فکری و فناوری غرب دوخت ، از مفاهیم و مصداق های خود عینی به کار بسته در محلات سنتی خود که در طی سالیان دراز جوابگوی نیاز ساکنان آن بود چشم پوشی کرد و در پی تعاریف و تعابیر جدیدی از محله نگاهش را به ایده های وارداتی غرب دوخت . لذا ساختار محله سنتی نظام منسجم

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید