پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق وسواس فکری عملی 1 – 2 اختلال وسواس فکری – عملی 15
1 – 1 – 2 پديدارشناسي اختلال وسواس فكري – عملي 15
1 – 1 – 1 – 2 ملاك‌هاي تشخيصي 16
2 – 1 – 1 – 2 مطالعات شيوع‌شناختي 17
3 – 1 – 1 – 2 سير و پيش‌آگهي 19
4 – 1 – 1 – 2 الگوي علائم 19
2 – 1 – 2 رويكردهاي شناختي به اختلال وسواس فكري – عملی 22
1 – 2 – 1 – 2 ديدگاه شناختي – رفتاري سالكووسكيس 23
2 – 2 – 1 – 2 ديدگاه شناختي راچمن درباره OCD 25
3 – 1 – 2 مفهوم ادغام فکر و عمل ( TAF ) 27
1 – 3 – 1 – 2 ارتباط ادغام فکر و عمل و وسواس فکری – عملی 28
4 – 1 – 2 حوزه‌های اصلی شناخت‌های مرتبط با وسواس فکری – عملی 30
1 – 4 – 1 – 2 مسئولیت‌پذیری افراطی 33
2 – 4 – 1 – 2 اهمیت افکار 35
3 – 4 – 1 – 2 اهمیت کنترل افکار 38
4 – 4 – 1 – 2 کمال‌گرایی 41
5 – 4 – 1 – 2 ارزیابی بیش از حد تهدید 45
6 – 4 – 1 – 2 ناتوانی در تحمّل عدم قطعیّت 47
2 – 2 رابطه میان مذهب و اختلال وسواس فکری – عملی 49
1 – 2 – 2 پژوهش‌هایی که نشان‌دهنده رابطه مثبت بین مذهب و OCD هستند 49
2 – 2 – 2 پژوهش‌هایی که حاکی از عدم وجود رابطه میان OCD و مذهب هستند 53
3 – 2 – 2 دلایل احتمالی ناهماهنگی‌های موجود در ادبیات پژوهشی در خصوص ارتباط مذهب و OCD 55
3 – 2 وسواس مذهبی – اخلاقی 56
1 – 3 – 2 شیوع‌شناسی 57
2 – 3 – 2 پدیدارشناسی وسواس مذهبی – اخلاقی 58
3 – 3 – 2 وسواس مذهبی – اخلاقی در اسلام 60
4 – 3 – 2 تفاوت رفتار مذهبی سالم با وسواس مذهبی – اخلاقی 61
5 – 3 – 2 وسواس مذهبی – اخلاقی و نشانه‌های وسواس فکری – عملی 63
6 – 3 – 2 وسواس مذهبی ـ اخلاقی و حوزه ٔ شناخت‌های مرتبط با وسواس فکری – عملی 66
1 – 6 – 3 – 2 دیدگاه شناختی – رفتاری سالکووسکیس 66
2 – 6 – 3 – 2 دیدگاه اخلاقی‌سازی روزین 67
3 – 6 – 3 – 2 دیدگاه شناختی راچمن 69
4 –

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید