پیشینه و مبانی نظری تحقیق هوش چندگانه و تفکر انتقادی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق هوش چندگانه و تفکر انتقادی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق هوش چندگانه و تفکر انتقادی 2 – 1 – بخش اول : هوش ………………………………………………………………………… 9
2 – 1 – 1 – مقدمه :…………………………………………………………………………………. 9
2 – 1 – 2 – مشکل تعریف هوش : ………………………………………………………………… 9
2 – 1 – 3 – تعریف هوش : ………………………………………………………………………… 9
2 – 1 – 4 – هوش و مسئله طبيعت ـ ‏ تربيت : …………………………………………………… 12
2 – 1 – 5 – عوامل موثر بر هوش : …………………………………………………………… 13
2 – 1 – 6 – انواع آزمونهای هوش : ……………………………………………………………. 13
2 – 1 – 7 – طبقات هوش : ……………………………………………………………………… 14
2 – 1 – 8 – تاریخچه و نظريه‌هاي مربوط به هوش : …………………………………………. 14
2 – 1 – 9 – انواع هوش از دیدگاه ثرندایک : …………………………………………………… 19
2 – 2 – بخش دوم : تفکر انتقادي : …………………………………………………………….. 23
2 – 2 – 1 – مقدمه :………………………………………………………………………………. 23
2 – 2 – 2 – اهمیت افکار انسان :………………………………………………………………… 24
2 – 2 – 3 – انوع افکار انسان : ………………………………………………………………….. 24
2 – 2 – 4 – افکار هدفمند در مقابل افکار بی‌هدف : ……………………………………………. 25
2 – 2 – 5 – عوامل بستر ساز تفكر : …………………………………………….. ……………. 25
2 – 2 – 6 – فکر نقاد : …………………………………………………………………………… 27
2 – 2 – 7 – تعريف تفكر انتقادي : …………….. ………………………………………………. 28
2 – 2 – 8 – اهمیت و ضرورت تفكر انتقادي : …………………………………………………. 29
2 – 2 – 9 – مفهوم تفکر انتقادی :………………………………………………………………… 30
2 – 2 – 10 – مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی :……………………………………………… 30
2 – 2 – 11 – ویژگی های تفکر انتقادی : ………………………………………………………. 31
2 – 2 – 12 – اجزای اصلی تفکر انتقادی :……………………………………………………… 32
2 – 2 – 13 – مهارت تفکر انتقادي : ……………………………………………………………. 34
2 – 2 – 14 – تفكر انتقادي در اسلام …………………………………………………………….. 36
2 – 3 – بخش سوم : پیشینه تحقیق :…………………………………………………………….. 38
2 – 3 – 1 – مقدمه :………………………………………………………………………………. 38
2 – 3 – 2 – تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :……………………………………………….. 38
2 – 3 – 3 – تحقیقات انجام شده در داخل کشور : ………………………………………………….. 39

2 – 1 – بخش اول
هـوش

2 – 1 – 1 – مقدمه
با وجودی که « هوش » یکی از آن موضوعاتی است که در حوزه روان‌شناسی ، بسیار مورد بحث قرار گرفته است امّا تعریف استانداردی از این که چه چیزی دقیقاً تشکیل دهنده « هوش » است وجود ندارد . برخی پژوهشگران هوش را یک قابلیت منفرد و عمومی می‌دانند در حالی که برخی دیگر اعقتاد دارند که هوش دربرگیرنده دامنه‌ای از مهارت‌ها و استعدادهاست .
هوش از جمله مواردی است که بسیار مورد توجه روان شناسان بوده و در طول تاریخچه روانشناسی تلاش بر

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید