پیشینه و مبانی نظری تحقیق هوش سازمانی و اثر بخشی سازمانی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق هوش سازمانی و اثر بخشی سازمانی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق هوش سازمانی و اثر بخشی سازمانی 2 – 1 – بخش اول : هوش سازمانی ( OI ) : ……………………………………………………………… 7
2 – 1 – 1 – مقدمه :……………………………………………………………………………………….. 12
2 – 1 – 2 – چرا هوش سازمانی ؟ : ……………………………………………………………………… 12
2 – 1 – 3 – کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها :………………………………………………………… 13
2 – 1 – 4 – هوش سازماني به عنوان يك فرآيند : ………………………………………………………. 14
2 – 1 – 5 – فرآیند OI در سازمان‌ها و شرکت‌ها : …………………………………………………….. 15
2 – 1 – 6 – كاربست هوش سازماني در نظام آموزشي : ……………………………………………… 15
2 – 1 – 7 – رهبری سازمانی و هوش سازمانی : ………………………………………………………. 16
2 – 1 – 8 – شیوه های رهبری سازمانی به طور خلاصه :…………………………………………… 17
2 – 1 – 9 – نتيجه گيری : ……………………………………………………………………………….. 24
2 – 2 – بخش دوم : اثربخشي : ………………………………………………………………………… 26
2 – 2 – 1 – مفهوم اثربخشي : …………………………………………………………………………… 26
2 – 2 – 2 – اثربخشی سازمانی :………………………………………………………………………… 26
2 – 2 – 3 – تاریخچه اثربخشی سازمانی : ……………………………………………………………… 27
2 – 2 – 4 – معيارهاي اثر بخشي از نظر كمپبل :………………………………………………………. 29
2 – 2 – 5 – عواملي كه در اثر بخشي سازمان نقش دارند :……………………………………………. 31
2 – 2 – 6 – نگرش‌هاي مربوط به سنجش اثر بخشي : ……………………………………………….. 32
2 – 2 – 7 – الگوهاي ارزشهاي اثر بخشي : …………………………………………………………… 35
2 – 3 – بخش سوم : پیشینه تحقیق : …………………………………………………………………… 37
2 – 3 – 1 – مقدمه : ……………………………………………………………………………………… 37
2 – 3 – 2 – تحقیقات انجام شده در خارج کشور : …………………………………………………….. 37
2 – 3 – 3 – تحقیقات انجام شده در داخل کشور : ……………………………………………………… 38

2 – 1 – بخش اول

هوش سازمانی ( OI )
2 – 1 – 1 – مقدمه
در دنياي مدرن امروز نقش اطلاعات در تمامي زمينه ها اعم از اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و … بر هيچکس پوشيده نيست . با پيشرفتهاي سريعي که در عرصه فن آوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي حاصل گشته است ، آنچه بيش از پيش داراي اهميت مي گردد و به نوعي عنصر حياتي فرآيند محسوب مي شود اطلاعات است . اين اهميت تا آنجا گسترش مي يابد که بسياري از مردم ، موسسات و سازمان ها براي به دست آوردن و در اختيار داشتن اطلاعات با يکديگر به رقابت مي پردازند . در برخي موارد اين رقابت تنگاتنگ ، سبب خريد و فروش اطلاعات بعضا به قيمتهاي گزاف مي شود . اينجاست که نقش واقعي و حياتي اطلاعات در دنياي امروز چهره خويش را مي نماياند . بي سبب نيست که عصر امروز را عصر اطلاعات و فن آوري اطلاعات مي نامند زيرا که بسياري از مردم معتقدند که در آينده اي

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید