پیشینه و مبانی نظری تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی 2 – 1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2 – 2 – مباني نظري تحقيق ……………………………………………………………………………………………………. 10
3 – 2 – کاربردهای مختلف سود ……………………………………………………………………………………………… 11
4 – 2 – مفاهیم سود ………………………………………………………………………………………………………………. 13
5 – 2 – اشخاص ذینفع و ذیحق در سود ………………………………………………………………………………….. 20
6 – 2 – مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن ……………………………………………………………………… 24
7 – 2 ثبات پایداری سود ………………………………………………………………………………………………………… 27
8 – 2 – مدیریت سود و راهکارهای مربوط به آن ………………………………………………………………………. 32
9 – 2 – معانی و تعاریف هموار سازی سود ………………………………………………………………………………. 37
2 – 9 – 1 انواع هموار سازی سود ……………………………………………………………………………………………. 44
2 – 9 – 2 اهداف هموار سازی سود …………………………………………………………………………………………. 46
2 – 10 پیشینه هموار سازی سود ………………………………………………………………………………………….. 60
2 – 11 روش های مطالعه هموار سازی سود ………………………………………………………………………….. 82
2 – 12 بررسی وضعیت کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران ………………………………………………… 92
2 – 13 پیشینه تحقیق هموار سازی سود ………………………………………………………………………………… 99
2 – 13 – 1 تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………. 99
2 – 13 – 2 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………….. 103
2 – 14 تعریف نسبت های مالی ………………………………………………………………………………………….. 105
2 – 15 پیشینه تحقیق نسبت های اهرمی ……………………………………………………………………………… 108
2 – 15 – 1 پیشینه تحقیق در داخل ……………………………………………………………………………………….. 108
2 – 15 – 2 پیشینه تحقیق در خارج ……………………………………………………………………………………….. 109
2 – 16 – پیشینه تحقیق در زمینه تحقیقات مالی اهرمی …………………………………………………………… 113
2 – 16 – 1 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………… 113
2 – 16 – 2 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………….. 113
2 – 17 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………. 114

2 – 1 مقدمه
تعامل بین افراد جامعه که در جهت رفع حوایج و نیاز مادی یکدیگر است اقتصاد جامعه را شکل می دهد . اقتصاد وسیله برای تولید و توزیع ثروت در جامعه است . بنابراین عملکرد کارآی اقتصاد برای رفاه عمومی و با لابردن سطح استاندارد در زندگی مردم در هر جامعه ضروری است . واحدهای اقتصادی نقش با اهمیتی در اقتصاد ایفا می کندند . آنها برای فعالیت خود به منابع اقتصادی نیاز دارند و دارندگان منابع به دنبال پر بازده ترین فرصتها برای سرمایه گذاران مازاد خود هستند . این دو گروه یکدیگر را در بازار سرمایه می یابند . در بازار سرمایه اطلاعات مالی مهم ترین اساس هر تصمیم است .( اصغری ، 1384 )
سود از جمله شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی است . درک و شناخت رفتار سود حسابداری برای مقوله ای است ، که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است . این امر از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است ( ملانظری 1386 )
سرمایه گذاران به طور عام به رقم سود توجه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید