پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها 2 – 1 . تعاریف ومفاهیم مشارکت 24
2 – 2 . انواع مشارکت بر حسب موضوع و قلمرو اجرایی 26
2 – 2 – 1 . مشارکت اجتماعی 26
2 – 2 – 2 . مشارکت اقتصادی 26
2 – 2 – 3 . مشارکت سیاسی 27
2 – 2 – 4 . مشارکت فرهنگی 27 2 – 3 . الگوهای مشارکت 27
2 – 3 – 1 . الگوهای مشارکت بر حسب نوع 28
2 – 3 – 2 . الگوهای مشارکت بر حسب سطوح جغرافیایی 28
2 – 3 – 3 . الگوهای مشارکت بر حسب کیفیت و همکاری 29
2 – 3 – 3 – 1 – . مشارکت طبیعی 29
2 – 3 – 3 – 2 . مشارکت ارادی 29 2 – 3 – 3 – 3 . مشارکت خود به خودی 29 2 – 3 – 3 – 4 . مشارکت بر انگیخته 29 2 – 4 . مشارکت و نقش آن در توسعه روستایی 30 2 – 5 . مشارکت مسولیت پذیری 31 2 – 6 . ضرورت مشارکت در توسعه روستایی 31 2 – 7 . قدرت و مشارکت 32 2 – 8 . مشارکت و پایداری اقتصاد روستایی 34
2 – 9 . مشارکت و کشاورزی پایدار 35
2 – 10 . مشارکت اطلاعات محور 36 2 – 11 . فرایند مشارکت 37 2 – 12 . پیش شرطهای ضروری برای مشارکت مردم 37 2 – 12 – 1 . وجود یک نظام مردمی 38 2 – 12 – 2 . ایجاد روحیه دموکراسی و تصمیم گیری جمعی 38 2 – 12 – 3 . تمرکز زدایی 38 2 – 12 – 4 . واگذاری اختیار و قدرت تصمیم گیری به مردم 39 2 – 12 – 5 . وجود رهبران قدرتمند محلی 39 2 – 12 – 6 . وجود سنتهای فرهنگی و اجتماعی 40 2 – 12 – 7 . پذیرش تنوع افکار در بین روستاییان 40 2 – 12 – 8 . پذیرش سیستم های نظارتی از طرف مردم روستایی 41 2 – 12 – 9 . قراردادن اطلاعات و آگهی های لازم در دسترس روستاییان 41 2 – 13 . مشارکت و اعتماد اجتماعی 41 2 – 14 . ابزار مشارکت 42
2 – 15 . نقاط قوت مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف توسعه روستایی 44 2 – 16 . آثار مشارکت در مراحل مختلف برنامه ریز توسعه روستایی 45 2 – 17 . موانع مشارکت 46
2 – 18 . نظریه های توسعه روستایی مشارکتی 49
2 – 19 . روش تحقیق 52 2 – 20 . تکنیک های تحقیق 52

2

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید