پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری 2 – 1 – بررسی تحقیقات انجام شده : 15
2 – 2 – مبانی نظری : 22
2 – 2 – 1 – توسعه : 22
2 – 2 – 2 – مفهوم توسعه : 23
2 – 2 – 3 – سیر تاریخي مفهوم توسعه : 25
2 – 2 – 4 – توسعه از منظر صاحب نظران : 27
2 – 2 – 4 – 1 – رستو : 27
2 – 2 – 4 – 2 – دادلی سیرز : 27
2 – 2 – 4 – 3 – مایکل تودارو : 28
2 – 2 – 5 – توسعه شهری : 29
2 – 3 – مشارکت : 30
2 – 3 – 1 – مفهوم و معناي مشاركت 30
2 – 3 – 2 – تاریخچه مشارکت : 33
2 – 3 – 3 – طبقه بندي الگو هاي مشاركت : 37
2 – 3 – 4 – سطوح و تكنيك هاي مشاركت 41
2 – 3 – 5 – مراحل مشاركت 43
2 – 3 – 6 – اشكال مشاركت : 44
2 – 3 – 7 – گونه هاي مشاركت شهروندان : 46
2 – 3 – 8 – مراحل تحول تاريخي مشاركت 49
2 – 3 – 9 – الگوهاي مشاركتي تجربه شده در دو دهه اخير 50
2 – 3 – 10 – مزایای مشارکت 52
2 – 3 – 11 – موانع مشارکت : 53
2 – 3 – 12 – ابعاد نظری مشارکت : 55
2 – 3 – 12 – 1 – پارادایم واقعیت اجتماعی : 55
2 – 3 – 12 – 2 – پارادایم تعریف اجتماعی : 56
2 – 3 – 12 – 3 – پارادایم رفتار اجتماعی : 56
2 – 3 – 12 – 3 – پارادایم ترکیبی : 57
2 – 3 – 13 – نظریه های مشارکت پذیری : 58
2 – 3 – 13 – 1 – نظریه هانتیگتون ونلسون : 58
2 – 3 – 13 – 2 – نظریه مشاركتي جان ترنر : 59
2 – 3 – 13 – 3 – نظریه مشاركتي جیمز میجلي : 61
2 – 3 – 13 – 4 – نظریه مشاركتي اسكات دیوید سون : 62
2 – 3 – 13 – 5 – نظریه مشاركتي دیوید دریسكل : 63
2 – 3 – 14 – ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و توسعه ﺷﻬﺮی : 64
2 – 3 – 15 – جمع بندی : 68
2 – 3 – 16 – مدل مفهومی تحقیق : 69

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید