پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی 2 – 1 . سیل 10
2 – 2 . جریان رودخانه ای 10
2 – 3 . رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه 10
2 – 4 . عوامل موثر در بروز سیل 11
2 – 5 . علل وقوع و تشدید سیلاب 11
2 – 5 – 1 . عوامل ناشی از شرایط طبیعی 11
2 – 5 – 1 – 1عوامل اقلیمی 11
2 – 5 – 1 – 2 شرایط توپوگرافی 12
2 – 5 – 1 – 3 عوامل حوضه ‎ ای 12
2 – 5 – 1 – 4 زمین شناسی و خاک شناسی حوضه 13
2 – 5 – 1 – 5 ویژگی های پوشش گیاهی حوضه 14
2 – 6 . عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان 14
2 – 6 – 1 . بهره برداری نادرست از منابع طبیعی 14
2 – 6 – 2 . تجاوز به حریم رودخانه 15
2 – 6 – 3 . برداشت بی رویه شن و ماسه 15
2 – 6 – 4 . تخلیه آشغال ، زباله و فاضلاب به رودخانه ها 15
2 – 6 – 5 . نامناسب بودن سازه ها 15
2 – 7 . انواع سیل 16
2 – 7 – 1 . سیل ناگهانی 16
2 – 7 – 2 . سیل رودخانه ای 16
2 – 7 – 3 . سیل ساحلی 17
2 – 7 – 4 . دلیل انسانی 17
2 – 7 – 5 . سیل ناگهانی شهر 18
2 – 7 – 6 . مشخصات سیل 18
2 – 7 – 7 . پیش بینی سیل های رودخانه ای

2 – 1 . سیل
پدیده سیل یکی از رویدادهای جدی هیدرواقلیمی و از جدی ترین بلایایی طبیعی است که جوامع بشری مورد تهدید قرار می دهد . فراوانی وقوع سیل در چند دهه اخیر باعث شده که اکثر مناطق کشور در معرض تهاجم سیلابهای ادواری و مخرب قرار گیرد و تلفات جانی و مالی سیل به نحو چشمگیری افزایش یابد . در بحثهای کارشناسی یکی از علل افزایش سیل کاهش نزولات جوی جامع و یا تغییر نزولات جامد به مایع در اثر تغییرات اقلیمی عنوان می شود اما افزایش جمعیت همراه با ضعف برنامه ریزی برای بهره برداری از زمین ، تخریب جنگلها و مراتع ، توسعه سطوح غیر قابل نفوذ سبب شده تا در حوضه های آبخیز ، آب کمتری به زمین نفوذ کرده و سریعتری به طرف پایین دست جریان پیدا کند . در نتیجه سیلها فراوانتر ، شدیتر ، و ناگهانی تر شده و مردم بیشتری از سیلهای شدید تری آسیب می بینند . گرچه وقوع سیلابها رابطه تنگاتنگی با بارندگی دارند اما از آنجا که در حال حاضر برای جلوگیری و یا کاهش بروز

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید