پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش دولت در اقتصاد

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش دولت در اقتصاد

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش دولت در اقتصاد فصل دوم : مروری بر مبانی نظری
مقدمه 10
2 – 1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد 12
2 – 1 – 1 مکتب کلاسیک 12
2 – 1 – 2 مکتب کینزی 12
2 – 1 – 3 مکتب پولیون 13
2 – 1 – 4 مکتب کلاسیک های جدید 14
2 – 1 – 5 مکتب کینزین های جدید 14
2 – 2 مبانی نظری رشد اقتصادی 16
2 – 2 – 1 الگوی هارود 16
الف – معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی 17
ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی 18
2 – 2 – 2 الگوی دومار 18
2 – 2 – 3 الگوی رشد نئوکلاسیک 19
2 – 2 – 4 تئوری های رشد درونزا 23
الف – مدل رشدAK 24
ب – مدل هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه 26

مقدمه
رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاست گذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب می شود . سرمایه گذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی ، زمانی موفقیت آمیز است که سیاست‌های سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و با ثبات پی‌ریزی شود . بنابراین یکی از اهداف سیاست‌های دولت ، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است . حال اگر خود سیاست‌ها به دلیل مدیریت نا مناسب ، باعث بروز بی‌ثباتی و نا‌اطمینانی شود ، سرمایه گذاری نمی‌تواند کارایی مطلوب را داشته باشد .
در ادبیات اقتصادی ، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی ، حوزة پویای ‌مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است . اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی ، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند . اساساٌ در زمینة رشد ، سه دسته مدل های عمدۀ رشد وجود دارند که عبارتند از : مدل رشد هارود ـ دومار ، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل های رشد درون‌زا . تلاش هارود ـ دومار انگیزش اساسی را در زمینة شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد . پس از آن نظریات سولو و سوآن با تغییر برخی از فروض نظریة هارود ـ دومار برای برطرف کردن مسئله لبة تیغ ، محور و هسته مدل های رشد نئوکلاسیک گردید که این مدل ها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد ، مورد استفادۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند . در این چارچوب رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند . سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک ، افرادی مانند لوکاس ، رومر و بارو الگوهایی را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون زا تحقق یابد .
درتئوری های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیمات سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد . اما ادبیات سرمایه گذاری ، اخیراٌ نااطمینانی را در مدل های سرمایه گذاری

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید