پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
2 – 1 – پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 12
2 – 1 – 1 – مقالاتداخلی ………………………………………………………………………………………………… 12
2 – 1 – 2 – مقالات خارجی ……………………………………………………………………………………………… 25
2 – 2 – مروری بر نظریات جنبش های اجتماعی ………………………………………………………………. 39
2 – 2 – 1 – نیل اسملسر …………………………………………………………………………………………………… 41
2 – 2 – 2 – آلن تورن ………………………………………………………………………………………………………. 42
2 – 2 – 3 – تدااسکاکپول ………………………………………………………………………………………………….. 43
2 – 2 – 4 – هانا آرنت ……………………………………………………………………………………………………….. 44
2 – 2 – 5 – ملوچی ………………………………………………………………………………………………………….. 44
2 – 2 – 6 – ماریو دیانی ……………………………………………………………………………………………………. 44
2 – 2 – 7 – گی روشه ………………………………………………………………………………………………………. 45
2 – 2 – 8 – دوناتلا دلاپورتا و ماریو دیانی ……………………………………………………………………………. 46
2 – 2 – 9 – چارلز تیلی …………………………………………………………………………………………………….. 47
2 – 2 – 10 – ویژگی های جنبش اجتماعی …………………………………………………………………………. 54
2 – 2 – 11 – انواع جنبش های اجتماعی ……………………………………………………………………………. 56
2 – 2 – 12 – مراحل جنبش های اجتماعی …………………………………………………………………………. 59
2 – 2 – 13 – کارکرد های جنبش اجتماعی ………………………………………………………………………… 60
2 – 2 – 14 – استراتژی های جنبش اجتماعی ……………………………………………………………………… 61
2 – 3 – مروری بر دیدگاههای نظری تکنولوژی ارتباطی ( اینترنت و تاثیر اجتماعی آن ) ………… 62
2 – 3 – 1 – نقش اینترنت در جنبش های اجتماعی ……………………………………………………………… 66
2 – 3 – 2 – تاریجچه شکل گیری اینترنت و شبکه های اجتماعی …………………………………………. 73
2 – 3 – 3 – ساختار شبکه های اجتماعی …………………………………………………………………………….. 76
2 – 3 – 4 – پیشرفت های مهم در شبکه های اجتماعی ………………………………………………………… 77
2 – 3 – 5 – کارکرد های شبکه های اجتماعی …………………………………………………………………….. 79
2 – 3 – 6 – شبکه های اجتماعی و دیپلماسی دیجیتال ………………………………………………………………….. 80
2 – 3 – 7 – اهمیت شبکه های اجتماعی درشکل گیری جنبش ها در جهان امروز ………………………….. 82
2 – 5 – چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………………… 82
2 – 6 – مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 83
2 – 6 – 1 – مدل نظری نیل اسملسر …………………………………………………………………………………………… 84
2 – 6 – 2 – مدل نظری آلن تورن ………………………………………………………………………………………………. 85
2 – 6 – 3 – مدل نظری چارلز تیلی ……………………………………………………………………………………………. 86
2 – 7 – فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 94

مقدمه :
این فصل را با پیشینه تحقیق و بحث در باره موضوع مورد نظر که شخصیت های مختلف داخلی و خارجی در مورد آن مقالاتی به چاپ رسانده اند آغاز نموده سپس مروری بر نظریات جنبش های اجتماعی داشته و دید گاههای نظریه پردازانی که برنقش اینترنت و تاثیر اجتماعی آن مطالبی ارائه کرده اند را مطرح می نماییم و چارچوب نظری تحقیق را براساس نظریات گفته شده مشخص نموده ومدل نظری ، قضایای نظری و فرضیات تحقیق را از آنها استخراج می

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید