پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست 2 – 1 پیشینه تحقیق 16
2 – 2 برنامه ریزی 17
2 – 2 – 1 برنامه ریزی ناحیه ای 17
2 – 3 شهر 17
2 – 4 مواد زاید جامد شهری 18
2 – 4 – 1 زباله شهری 18
2 – 5 منابع تولید مواد زاید جامد شهری 19
2 – 5 – 1 منابع تولید و انواع مواد زاید جامد موجود در آن 20
2 – 5 – 2 عوامل موثر در میزان تولید زباله 21
2 – 5 – 3 خطرات بهداشتی مواد زاید جامد شهری 22
2 – 5 – 4 عوارض تولید و دفن زباله 23
2 – 5 – 5 ترکیبات مواد زاید جامد شهری 23
2 – 5 – 6 روشهای دفن مواد زاید جامد شهری 24
2 – 6 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در جهان 24
2 – 7 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در ایران 26
2 – 8 ساماندهی 29
2 – 8 – 1 سیستم ساماندهی زباله در ایران 29
2 – 9 مکانیابی دفن زباله 32
2 – 10 هدف از مکانیابی دفن زباله 32
2 – 11 اهمیت دفن بهداشتی مواد زاید شهری 33
2 – 12 مناطق مناسب برای دفن زباله 33
2 – 13 مقررات مکانیابی محل دفن زباله های شهری از نظر مسایل زیست محیطی 34
2 – 13 – 1 درآمد 34
2 – 13 – 2 دسته بندی عوامل موثر در مکان یابی محل دفن 36
2 – 13 – 3 فاصله محل جمع آوری تا مرکز دفن و دسترسی به جاده ها 46
2 – 13 – 3 – 1 دسترسی به تسهیلات برق رسانی آب و سیستم فاضلاب 46
2 – 13 – 3 – 2 استفاده کنونی و آتی از زمین 47
2 – 13 – 3 – 3 جمع بندی معیارهای مکانیابی محل دفن 47

2 – 1 . پیشینه تحقیق
مسئله زباله نه تنها در شهر جعفرآباد مغان ، بلکه در اکثر شهرهای کشور حتی در اقصی نقاط جهان یک مسله مهمی است و هزینه های قابل توجهی را به خود اختصاص داده چنانچه بطور متعارف یک چهارم هزینه های خدماتی را به خود اختصاص می دهد . لذا از گذشته تاکنون به دنبال راهکارهایی برای غلبه بر این مشکلات بوده اند تا حداقل هزینه های اختصاص یافته به آن و کمترین تاثیرات منفی از آن را بر سلامتی افراد جامعه داشته باشد . بدین ترتیب تحقیقات زیادی در این زمینه شده است و همواره این تحقیقات به طور بسیار جدی در مراکز

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید