پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقد شوندگی سهام و مدیریت سود

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقد شوندگی سهام و مدیریت سود

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقد شوندگی سهام و مدیریت سود 2 – 1 مقدمه 14
بخش اول : مبانی نظری نقدشوندگی 14
2 – 2 اهمیت نقدشوندگی 14
2 – 3 تعریف نقدشوندگی 15
2 – 3 – 1 نقدشوندگی دارایی ها 17
2 – 3 – 2 نقدشوندگی بازار 18
2 – 3 – 3 وسعت بازار 19
2 – 3 – 4 عمق بازار 19
2 – 3 – 5 برگشت پذیری بازار 20
2 – 3 – 6 نقدشوندگی شرکت 20
2 – 4 ارتباط بین مفاهیم نقدشوندگی 21
2 – 5 نقدشوندگی و قیمتگذاری داراییها 22
2 – 6 نقدشوندگی و اثرات مشتریان 23
2 – 7 راه حل های اندازه گیری نقدشوندگی 24
2 – 7 – 1 معیارهای مبتنی بر معامله 24
2 – 7 – 2 معیارهای مبتنی بر سفارش 25
2 – 7 – 3 معیارهای نقدشوندگی 26
2 – 7 – 3 – 1 تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام 27
2 – 7 – 3 – 2 هزينههاي فرايند سفارش 27
2 – 7 – 3 – 3 هزينههاي نگهداري موجودي 27
2 – 7 – 3 – 4 هزينههاي انتخاب نادرست 27
2 – 7 – 4 معیار نسبی نقدشوندگی مبتنی بر نقدشوندگی سهام فردی و نقدشوندگی بازار 28
2 – 7 – 5 منابع عدم نقدشوندگی 28
2 – 7 – 6 انواع بازارها 29
2 – 7 – 6 – 1 بازار سفارش محور 30
2 – 7 – 6 – 2 بازارهای اعلام محور 30
بخش دوم : مبانی مدیریت سود 31
2 – 8 تعريف مديريت سود 31
2 – 8 – 1 مدیریت سود یا تقلب 32
2 – 8 – 2 انگیزه های مدیریت سود 34
2 – 8 – 3 كشف مديريت سود 41
2 – 8 – 4 محرك‌هاي مديريت سود 43
2 – 8 – 5 اقلام تعهدي 44
2 – 8 – 6 بررسي مدل‌هاي مختلف تفكيك اقلام تعهدي به اختياري و غير اختياري 45
2 – 8 – 7 جنبه‌هاي مديريت سود ( تمايز بين شكل‌هاي مختلف مديريت سود ) 47
2 – 8 – 8 اندازه‌گيري مديريت سود 49
2 – 8 – 9 مدیریت سود واقعی 53
بخش سوم : پیشینه پژوهش 55
2 – 9 پیشینه پژوهش های خارجی 55
2 – 9 – 1 پیشینه پژوهش های داخلی 61

2 – 1 مقدمه
در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر تنظیم شده است :
بخش اول : مبانی نظری نقدشوندگی ، ؛
بخش دوم : مبانی نظری

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید