پیشینه و مبانی نظری تحقیق نظام تصمیم گیری و سطح نوآوری و خلاقیت سازمانی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نظام تصمیم گیری و سطح نوآوری و خلاقیت سازمانی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نظام تصمیم گیری و سطح نوآوری و خلاقیت سازمانی بخش اول : تصمیم گیری 15
مقدمه 15
2 – 1 تصمیم گیری 16
2 – 1 – 1 اهمیت تصمیم گیری 16
2 – 1 – 2 تعاریف تصمیم گیری 18
2 – 1 – 3 فرآیند تصمیم گیری 20
2 – 1 – 4 مفاهیم تصمیم گیری 22
2 – 1 – 5 ویژگی های یک تصمیم خوب 23
2 – 1 – 6 عوامل مؤثر در تصمیم گیری مدیران 24
2 – 1 – 7 تصمیم های عادی پیش پا افتاده 24
2 – 1 – 8 تصمیم های غیر عادی ………………………………………………………………………….. 26
2 – 1 – 9 شرایط تصمیم گیری مدیران ……………………………………………………………………. 28
2 – 1 – 10 انواع تصمیم ها ………………………………………………………………………………… 29
2 – 1 – 11 استفاده از مدل در تصمیم گیری و انواع مدل ها 39
2 – 1 – 12 سبک های تصمیم گیری 43
2 – 1 – 13 کیفیت و پذیرش تصمیم 46
بخش دوم : خلاقیت و نوآوری 48
مقدمه 48
2 – 2 خلاقیت و نوآوری …………………………………………………………………………………. 49
2 – 2 – 1 اهمیت خلاقیت و نوآوری 49
2 – 2 – 2 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبة کلی و عمومی …………………………………….. 50
2 – 2 – 3 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبة فردی ……………………………………………… 51
2 – 2 – 4 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبة سازمانی ………………………………………….. 51
2 – 2 – 5 تعاریف خلاقیت و نوآوری …………………………………………………………………….. 52
2 – 2 – 6 شيوه هاي تفكر …………………………………………………………………………………. 53
2 – 2 – 7 مراحل تفکرخلاق ………………………………………………………………………………. 55
2 – 2 – 8 فرآيند نوآوري درسازمان ……………………………………………………………………….. 56
2 – 2 – 9 خلاقیت پایدار در حل مسائل سازمانی …………………………………………………………. 58
2 – 2 – 10 نقش مدیریت در پرورش خلاقیت و نوآوری در سازمان ……………………………………. 59
2 – 2 – 11 تکنیک های تقویت خلاقیت و نوآوری در سازمان …………………………………………… 60
2 – 2 – 12 فرآيند يك نوآوري موفقيت آميز ……………………………………………………………… 64
2 – 2 – 14 ویژگی های فرآیند نوآوری ……………………………………………………………………. 66
2 – 2 – 14 انواع نوآوري …………………………………………………………………………………… 67
2 – 2 – 15 مؤلفه های خلاقیت ……………………………………………………………………………. 68
2 – 2 – 16 اجزا و عناصر خلاقیت ………………………………………………………………………… 70
2 – 2 – 17 خلاقیت استعدادی قابل پرورش ………………………………………………………………. 72
2 – 2 – 18 انواع خلاقیت ………………………………………………………………………………….. 74
2 – 2 – 19 سطوح خلاقیت ………………………………………………………………………………… 75
2 – 2 – 20 نظریه های خلاقیت ……………………………………………………………………………. 77
2 – 2 – 21 رویکرد چند وجهی در خلاقیت ……………………………………………………………… 86
2 – 2 – 22 الگوی تعاملی رفتار خلاق …………………………. ‌ ………………………………………… 87
2 – 2 – 23 ویژگی های سازمان خلاق و نوآور …………………………………………………………… 89

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید