پیشینه و مبانی نظری تحقیق نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار
2ـ1ـ مقدمه 9
2ـ2ـ سيستم حسابداري در ايران 11
2ـ3ـ بازار سرمايه نوپاي ايران 11
2ـ4ـ نسبت هاي مالي 12
الف ) نسبت هاي نقدينگي 13
ب ) نسبت هاي فعاليت ( کارايي ) 13
ج ) نسبت هاي اهرمي ( بافت مالي ) 14
د ) نسبت هاي سودآوري 14
2ـ5ـ شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت 16
2ـ5ـ1ـ روش هايي که در آنها از اطلاعات حسابداري براي ارزيابي عملکرد استفاده مي شود 17
2ـ5ـ2ـ روش هايي که ترکيبي از اطلا عات حسابداري و بازار را براي ارزيابي عملکرد و … 17
2ـ5ـ3ـ نسبت هايي که با استفاده از داده هاي مديريت مالي مورد استفاده قرار مي گيرند و … 18
2ـ5ـ4ـ نسبت هايي که علي رغم استفاده از اطلاعات حسابداري ، معيارهاي اقتصادي و … 19
2ـ6ـ صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي 19
2ـ6ـ1ـ تجزيه و تحليل صورتهاي مالي 20
2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع 21
الف : اندازه شرکت 22
ب ) نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام 23
ج ) سودآوري 23
د ) نوع اظهار نظر حسابرسي 24
2ـ8ـ حسابرسي در گزارشگري مالي به هنگام 24
2ـ9ـ زنجيره تامين گزارشگري مالي 25
2ـ10ـ کيفيت گزارشگري مالي 26
2ـ11ـ هدف حسابداري و گزارشگري مالي 27
2ـ11ـ1ـ گزارشهاي مالي تعهدي 27
2ـ12ـ گزارش حسابرسي 28
2ـ13ـ كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري 29
2ـ14ـ کيفيت اطلاعات مالي 31
2ـ15ـ الگو 31
2ـ15ـ1ـ ويژگيهاي يك الگوي خوب 32
2ـ16ـ ماشين بردار پشتيبان 32
2ـ17ـ بحران 35
2ـ17ـ1ـ مديريت بحران 35
2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مديريت بحران 36
2ـ18ـ1ـ آناليز وابستگي کسب و کار 37
2ـ18ـ2ـ ارزيابي مخاطرات کسب و کار 37
2ـ18ـ3ـ طراحي و تدوين استراتژي هاي تداوم 38
2ـ18ـ4ـ پياده سازي طرح هاي تداوم 38
2ـ18ـ5ـ آزمايش ، آموزش و نگهداري 39
2ـ19ـ پياده سازي سيستم مديريت تداوم کسب و کار 39
2ـ20ـ بحران مالي در سطح شركت 41
2ـ21ـ انواع بحران هاي مالي 42
2ـ22ـ تاثيرات عمومي بحران مالي 43
2ـ22ـ1ـ تاثير بر موسسات مالي 43
2ـ23ـ بحران نقدينگي 44
2ـ24ـ پيشينه 45
تحقيقات داخلي 45
تحقيقات خارجي 48

2ـ1ـ مقدمه
بيور معتقد است « پيش بيني بدون اخذ تصميم امکان پذير است ولي کوچکترين تصميم گيري را نمي توان بدون پيش بيني انجام داد ». تصميم گيري از اجزاي جدايي ناپذير مديريت به شمار مي رود . در واقع تصميم گيري انتخاب يک راه حل از ميان راه حل هاي مختلف

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید