پیشینه و مبانی نظری تحقیق فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم 2 – 1 برنامه ریزی فضاهای آموزشی 11
2 – 2 فضاهای آموزشی 13
2 – 2 – 1 مطلوبیت زمین مدرسه 13
2 – 3 ساختمان مدرسه 14
2 – 4 ویژگی های کلاس درس 14
2 – 4 – 1 بررسی نور طبیعی 14
2 – 4 – 2 رنگ 15
2 – 4 – 3 جایگاه معلم 15
2 – 4 – 4 میز و نیمکت 15
2 – 5 نام مدرسه 15
2 – 6 تابلو ها و کتیبه ها 16
2 – 7 درب ورودی 16
2 – 8 ضوابط مکان یابی و ساختن محیط های آموزشی 16
2 – 8 – 1 دسترسی 16
2 – 8 – 2 آسایش محیطی 16
2 – 8 – 2 – 1 نور 17
2 – 8 – 2 – 2 نوع نور موردنیاز 19
2 – 9 مکان یابی و شرایط انتخاب زمین 20
2 – 9 – 1 سازگاری 20
2 – 9 – 1 – 1 سازگاری موقعیت مکانی 20
2 – 9 – 1 – 2 کاربری های سازگار – ناسازگاری موقعیت مکانی 20
2 – 9 – 2 مطلوبیت 21
2 – 9 – 2 – 1 شرایط محیطی 21
2 – 9 – 3 ظرفیت 22
2 – 10 ایمنی واحدهای آموزشی 22
2 – 10 – 1 ایمنی در مقابل سوانح طبیعی 22
2 – 10 – 2 ایمنی در مقابل سوانح غیرطبیعی 23
2 – 10 – 3 ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه 23
2 – 11 سرانه فضاهای محوطه 24
2 – 11 – 1 صف جمع و تفریق 24
2 – 11 – 2 فضای بازی و ورزش 24
2 – 11 – 3 فضای سبز 24
2 – 11 – 4 فضای توقف وسایل نقلیه 24
2 – 11 – 5 فضاهای ارتباطی غیرمفید 25
2 – 11 – 6 فضاهای ارتباطی 25
2 – 12 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزش یک طبقه 25
2 – 13 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزشی بالای یک طبقه 25
2 – 14 نگاهی به ویژگی های اقلیمی منطقه مورد مطالعه و رابطه آن با موضوع تحقیق 25
2 – 14 – 1 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در رابطه با ساختار فضاهای آموزشی 25
2 – 14 – 2 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت ساختمان 26
2 – 14 – 3 ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل مرطوب 26
2 – 14 – 4 فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 27
2 – 14 – 4 – 1 تابش

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید