پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران 1 – 2 – مقدمه 19
قسمت اول : فرهنگ سازماني 19
2 – 2 – تعريف فرهنگ 19
3 – 2 – تعريف سازمان 20
4 – 2 – فرهنگ سازماني 20
5 – 2 – تاريخچه فرهنگ سازماني 21
6 – 2 – تعريف هاي فرهنگ سازماني 23
7 – 2 – سطوح فرهنگي سازمان 25
1 – 7 – 2 – فرهنگ به عنوان فرض هاي ضمني 26
2 – 7 – 2 – فرهنگ به عنوان ارزش هاي مشترك 26
3 – 7 – 2 – فرهنگ به عنوان اصول يا هنجارهاي مشترك 27
8 – 2 – الگوهاي تبيين و شناخت فرهنگ سازماني 27
1 – 8 – 2 – الگوي گِلَسِر ، زامانو و هَكِر 28
2 – 8 – 2 – الگوي اوچي 28
3 – 8 – 2 – الگوي ليتوين و استرينگر 29
4 – 8 – 2 – الگوي ادگارشاين 29
5 – 8 – 2 – الگوي كرت لوين 30
6 – 8 – 2 – الگوي پيترز و واترمن‌ 30
9 – 2 – مدل هاي فرهنگ سازماني 31
1 – 9 – 2 – مدل فرهنگ سازماني ادگار شاین 31
2 – 9 – 2 – چارچوب ارزش هاي در حال رقابت : 34
3 – 9 – 2 – مدل دنيسن 37
4 – 9 – 2 – مدل فرهنگ سازماني دنيسن – اسپریتزر 40
1 – 4 – 9 – 2 – فرهنگ توسعه اي 41
2 – 4 – 9 – 2 – فرهنگ گروهي 42
3 – 4 – 9 – 2 – فرهنگ عقلايي 43
4 – 4 – 9 – 2 – فرهنگ سلسله مراتبي 43
قسمت دوم : توانمندسازی روانشناختی 44
10 – 2 – تاریخچه توانمندسازی روانشناختی 44
11 – 2 – توانمندسازی روانشناختی 46
12 – 2 – دیدگاه‌ها و رویکردهای توانمندسازی منابع انسانی 49
1 – 12 – 2 – دیدگاه مکانیکی 49
2 – 12 – 2 – دیدگاه ارگانیکی 50
1 – 2 – 12 – 2 – رویکرد انگیزشی 50
2 – 2 – 12 – 2 – رویکرد شناختی 51
13 – 2 – ابعاد توانمندسازی روانشناختی 52
1 – 13 – 2 – احساس شایستگی 52
2 – 13 – 2 – احساس خود مختاری 53
3 – 13 – 2 – احساس مؤثربودن یا تأثیرگذاری 54
4 – 13 – 2 – احساس معناداری شغل 54
5 – 13 – 2 – احساس اعتماد به دیگران 54
14 – 2 – مدل‌ها و الگوهای توانمندسازی منابع انسانی 55
1

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید