پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرسودگی شغلی متصدیان امور بانکی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرسودگی شغلی متصدیان امور بانکی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرسودگی شغلی متصدیان امور بانکی مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی متصدیان امور بانکی

فرسودگي شغلي :
تقريبا در حدود 20 سال است كه واژه فرسودگي شغلي در ادبيات روانشناسي به كار مي رود و در حال حاضر فرسودگي شغلي به عنوان مشكل مهم اجتماعي و فردي شناخته شده است . ( فاربر 1983 ، ص17 ) و در واقع ارتباط افراد با كارشان و مشكلاتي كه بدليل آن باعث ايجاد ناخرسندي و نارضايتي مي شود به عنوان يك پديده مهم در اين سالها شناخته شده است و استفاده از اصطلاح فرسودگي شغلي براي اين پديده از سالهاي 1970 در ايالات متحده متداول گشت بخصوص در بين افرادي كه به كارهاي خدمات انساني اشتغال داشتند . البته اولين بار در داستان قرنر ( 1981 ) يك مورد فرسودگي شغلي درباره مشكلات رواني و سرخوردگي يك معمار از شغلش بود كه باعث پناه آوردن وي به جنگل هاي آفريقاي جنوبي شد ديده شده است ( مازلاك و همكاران 2004 )
تاريخچه مفهوم فرسودگي شغلي :
فرسودگي شغلي ابتدا به عنوان مشكل اجتماعي مطرح شد نه به عنوان ساختار علمي . بنابراين مفهوم اوليه فرسودگي شغلي به وسيله واقع گرائي شكل گرفت تا مفاهيم علمي . در اين مرحله مقدماتي شكل گيري مفهوم ، تمركز بر روي توصيفهاي باليني فرسودگي بود . بعدا مرحله ديگري شكل گرفت ، مرحله تجربي ، كه در آن تاكيد به تحقيقات سيستماتيك برروي فرسودگي شغلي وبخصوص ارزيابي اين پديده بود . از طريق اين دو مرحله بود كه تئوريهاي رشد يافته و مفهوم گسترده شغلي و چهارچوبهاي فرضي ديگر يكپارچه شدند . ( مازلاك ، شافلي 1994 )

مرحله اوليه يا پيشگام :
اولين مقالات درباره فرسودگي شغلي در نيمه دهه 1970 در امريكا نوشته شد . مشخصه عمده اين مقالات فراهم ساختن توصيف ابتدائي درباره پديده فرسودگي شغلي بود و نام آنرا براي اولين بار عنوان كردند . و مقالات نوشته شده بر پايه تجربيات افرادي كه در حرفه هاي خدمات اجتماعي و مراقبتهاي بهداشتي كار مي كردند بود . فرويدنبرگر ( 1975 ) به عنوان يك روانپزشك مشاهده كرد بسياري از داوطلباني كه با او در يك مركز بهداشت رواني كار مي كنند يك حالت تحليل هيجاني و از دست دادن تعهد و انگيزه را تجربه مي كنند . عموما اين فرايند در مدت يكسال ايجاد مي شود و همراه با نشانه هاي مختلف جسمي و رواني بود . ( مازلاك و شافلي 1994 ) براي مطرح ساختن اين حالت بخصوص تحليل رواني فرويدنبرگر واژه اي را كه در اصطلاح محاوره اي عوام به تاثيرات سوء مصرف مواد اشاره داشت به كار برد . واژه ‘ فرسودگي ‘. مازلاك ( 1976 ) به عنوان يك روانشناس اجتماعي طي مصاحبه هاي كه با تعداد زيادي از كاركنان خدمات انساني در مورد استرسهاي عاطفي مربوط به شغلشان انجام داد كشف كرد كه استراتژيهاي سازگاري كاربرد مهمي براي هويت شغلي افراد و رفتار مربوط به شغل دارد . ( مازلاك 2004 )
در مرحله اوليه تحقيق فرسودگي شغلي خصوصيات بارزي كه مقالات اوليه را تحت تاثير قرار مي داد ابعاد روانشناسي اجتماعي و باليني

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید