پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرایندهای شناختی افت تحصیلی و حافظه

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرایندهای شناختی افت تحصیلی و حافظه

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرایندهای شناختی افت تحصیلی و حافظه مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرایندهای شناختی افت تحصیلی وحافظه

پيشينه و ادبيات تحقيق :
ماهيت فرايندهاي شناختي
الگي براي فرايند شناختي
دريافت كننده هاي حسي مربوط به تحصيل
ثبت كننده هاي حسي
حافظه درازمدت
حافظه كوتاه مدت
حافظه كاري
سهم دانش
تفكر دربارة افكر
رشد فراشناخت
كمك به دانش آموزان
كاركرد گرايي
تكامل روانشناسي شناختي
روان شناسي گشتالت
روان شناختي معاصر
هدفهاي جزئي
ماهيت فرآيندهاي شناختي
همة فرآيندهاي شناختي غير قابل مشاهده هستند . اين واقعيت گرچه بديهي است ، ولي يكي از دشواري هاي اساسي مطالعة فرآيندهاي شناختي را در خود نهفته دارد . در نظر بگيريد كه وقتي نوعي از فرآيندهاي شناختي مثلاً خوانده رخ مي دهد چه چيزي مي توان مشاهده كرد .
فرض كنيد از دانش آموزي خواسته ايد يك مقالة ده صفحه اي را دربارة ماهيت حكومت روماني قرائت كند . دانش آموز به عنوان مقاله نگاه مي كند و ما او را در حالي كه چشمانش در طول صفحة اول جلو و عقب مي رود زير نظر داريم . او پس از چند لحظه صفحة اول را بر مي گرداند و ما همچنان او را مشاهده مي كنيم . سرانجام پس از حدود ده دقيقه ، دانش آموز اعلام مي كند كه مقاله را تمام كرده است . چه چيزي اتفاق افتاده است ؟ ما چه چيزي را مشاهده كرده اين ، ما حرمت چشمها ، دستها ، سر و شايد حركاتي از لب را مشاهده كرده اين . ولي آيا هيچ گونه فرآيند شناختي را هم ديده ايم ، خير ، ما با مشاهدة اين دانش آموز ، اطلاعات بسيار كمي دربارة فعاليت هاي ذهني او به دست خواهيم آورد . آيا او چيزي فرا گرفته است ؟ آيا او اطلاعات را درك كرده است ؟ آيا او امروز بعد از ظهر و يا يك ماه ديگر چيزي از مقاله را به ياد خواهد آورد ؟ ما واقعاً جوابي براي اين سؤالها نداريم و از آنجا كه فرآيندهاي شناختي را نمي توان مشاهده كرد ، براي ارزيابي آنها مجبوريم از روشهاي غير مستقيم استفاده كنيم .
يك لحظه دربارة ساير موارد فرآيندهاي شناختي فكر كنيد . شايد در گذشته يك هم اتاقي داشته ايد كه ناگهان موفق شده راه حل مجموعه اي از مسائل رياضي را پيدا كند . ممكن است كودكي كوچك را مشاهده كرده باشيد كه كشف مي كند درب يك قوطي را چگونه باز كند . يا احتمالاً فردي را ديده باشيد كه در مورد معناي يك لغت ناآشنا از كتاب درسي خويش گيج شده است . چه چيزي اتفاق مي افتد ؟ شما چه چيزي را ديده ايد ؟ مهم نيست كه چه تعداد را در نظر آورديد ، آيا شما تا به حال چيزي به جز نتايج فرآيندهاي شناختي را ديده ايد ؟ فرآيندهاي شناختي چه به صورت خواندن باشد و چه حل مسئله يا گوش دادن به يك سخنراني ، هيچ گاه به طور مستقيم قابل مشاهده نيستند . ما تنها مي توانيم

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید