پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرآيند ياد دهي،يادگيري و تدریس

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرآيند ياد دهي،يادگيري و تدریس

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرآيند ياد دهي،يادگيري و تدریس مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرآيند ياددهي – يادگيري و تدریس

فصل دوم : بيشينه تحقيق
مقدمه 14
انواع رويكردها در فرآيند ياددهي – يادگيري 15
ياددهي – يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي 15
نقد ياددهي – يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي 16
ياددهي – يادگيري با رويكرد فعال 17
ويژگي ها و نكات اصلي در ياددهي – يادگيري با رويكرد فعال 20
رابطه تدريس و يادگيري 22
مباني نظري رابطه تدريس و يادگيري 23
الگوهاي تدريس 24
ارتباط الگوهاي تدريس با برنامه درسي 24
ارائه الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال 25
مراحل الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال 26
نمونه هائي از الگوهاي تدريس فعال 26
الگوي حل مساله 26
پيشينه تحقيق 30
تحقيقات انجام شده در ايران 31
تحقيقات انجام شده در جهان 34
خلاصه فصل دوم

مقدمه
يكي از وظايف معلمان در جريان آموزش وپرورش ، زمينه سازي جهت رشد و يادگيري مطلوب دانش آموزان است و در آموزش وپرورش نوين تاكيد بر فعال بودن يادگيرنده در جريان يادگيري و تشكيل ساخت ذهني مي باشد ( سلسبيلي و ديگرا ن ، 1382 – تحليل تطبيقي از دانش آموزان ايراني ) .
فراشناخت به عنوان رويكردي جديد به فرايند يادگيري توجه خاص داشته و به فعال بودن و آگاهي انسان از نظام شناختي خود تاكيد دارد . يادگيرنده در كاربرد اين رويكرد ، به جريان شناخت خود نظارت مي كند ، موانع يادگيري را جستجو كرده و در صورت نياز از راهبردها ومهارتهاي لازم بهره مي جويد . سپس ، مفهوم تدريس را مورد بررسي قرار داديم .
از مجموعه تعريفهاي مورد مطالعه چنين استنباد مي شود : تدريس عبارت است از تعامل بين معلم وشاگرد ، شاگرد با شاگرد و يا شاگردان با هم ، براساس طراحي منظم وهدف دار واز پيش تعيين شده براي ايجاد تغيير در رفتار شاگردان كه با توجه به شرايط و امكانات اعمال مي شود .
با توجه به تعريف فوق معلم با تمهيد مقدماتي بايد در جريان تدريس دانش آموزان را به فعاليت وا دارد و خود نقش راهنمايي را به عهده بگيرد و به عبارت ديگر

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید