پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرآيند سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرآيند سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرآيند سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا 1 – مفهوم ساختار در سياستگذاري خارجي ………………………………………………………………………………………………….. 31
الف – انواع ساختار در سياستگذاري خارجي ……………………………………………………………………………………………….. 33
ب – ساختار سياستگذاري در نظام بين الملل ……………………………………………………………………………………………… 34
2 – ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا …………………………………………………………………………….. 38

يك
الف – ساختار رسمي ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
الف – 1 – رييس جمهور …………………………………………………………………………………………………………………………. 40
الف – 2 – وزارت امور خارجه ………………………………………………………………………………………………………………….. 41
الف – 3 – كنگره ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
ب – ساختار غير رسمي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
ب – 1 – رسانه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
ب – 2 – اتاق هاي فكر ………………………………………………………………………………………………………………………………. 46
ب – 3گروه هاي فشار ……………………………………………………………………………………………………………………………… 52
3 – مفهوم فرآيند در سياستگذاري خارجي …………………………………………………………………………………………………….. 66
الف – مؤلفه هاي سياست خارجي و متغيرهاي مؤثر بر آن …………………………………………………………………………. 72
ب – محيط شكل گيري سياست خارجي …………………………………………………………………………………………………….. 76
ج – مدل ها و سبك هاي تصميم گيري در سياست خارجي ……………………………………………………………………… 82
د – انواع تصميمات سياست خارجي ……………………………………………………………………………………………………………. 86 4 – نمادهاي كنش فرآيندي در سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا ……………………………………………. 88

تصمیم گیری در سیاست خارجی شامل تحلیل و ارزیابی اطلاعات گذشته و حال از یک سو و ، تجربه گذشته تصمیم گیران داخلی در عرصه سیاست خارجی و تجربه دیگر کشورها می گردد که در موقعیت های مشابه برای شناسایی نیازهای موجود در عرصه سیاست خارجی ، و پس از آن ، برای به کارگیری در آینده سازماندهی شده است .
گرچه کار اصلی یک سیاستمدار تصمیم‌گیری است ، اما در عین حال برای یک تصمیم‌گیر در سیاست خارجی مفهوم اخلا‌ق و پیامدهای اخلا‌قی هر اقدام ، مهم است . در این ارتباط ساده‌ترین رفتاری که از یک سیاستمدار سر می‌زند ، داوری است . داوری درباره دیگر سیاستمداران ، مردم ، فردی از اشخاصی که می‌شناسد یا نمی‌شناسد و بالا‌خره داوری درباره سخن‌ها و عقاید . سیاستمدار از درون ‌آگاهی خویش بدون اینکه با دیگری رابطه داشته باشد ، یا نوع رابطه‌اش مطرح باشد ، داوری می‌کند . این تصویری است که از داوری یک سیاستمدار وجود دارد و البته بهترین نوع بیان آن یعنی داوری متکی بر آگاهی . چرا که داوری متکی بر منافع در اصول سیاست پیشگی مطرح می‌شود ، حال این منافع فردی یا گروهی باشد ؛ در نتیجه داوری متکی بر آگاهی ، بیان و فلسفه قابل قبول‌تری دارد .
سیاست خارجی چهار جنبه دارد : سیاسی ، امنیت داخلی و خارجی ، اقتصاد شامل تجاری واجتماعی که مربوط به جامعه ما و دیگر جوامع می گردد . هدایت موفق سیاست خارجی از منافع ملی حمایت می کند و باعث پیشرفت آن می گردد ، در نگهداری و بهبود وضعیت و توان ما مشارکت می کند ، در پی جلوگیری از کشمکش ها می باشد و آسیب به منافع ملی ، توان و موقعیت ما را به حداقل می رساند .
در این فصل به ‘

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید