پیشینه و مبانی نظری تحقیق عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری

پیشینه و مبانی نظری تحقیق عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 14
2 – 1 – مفاهیم فضا ، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی ……………………………………………….. 15
2 – 1 – 1 – فضا ……………………………………………………………………………………………………… 15
2 – 1 – 1 – 1 – فضا در جغرافیا ………………………………………………………………………………….. 16
2 – 1 – 1 – 2 – فضای شهری …………………………………………………………………………………….. 18
2 – 1 – 2 – عدالت ………………………………………………………………………………………………….. 20
2 – 1 – 2 – 1 – عدالت جغرافیایی ……………………………………………………………………………….. 21
2 – 1 – 2 – 2 – عدالت محیطی …………………………………………………………………………………… 22
2 – 1 – 2 – 3 – عدالت اجتماعی …………………………………………………………………………………. 23
2 – 1 – 2 – 4 – عدالت اجتماعی و شهر ……………………………………………………………………….. 25
2 – 1 – 2 – 5 – عدالت اجتماعی و برنامه ریزی شهری ……………………………………………………. 27
2 – 1 – 2 – 6 – عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی …………………………………………………………… 28
2 – 1 – 2 – 7 – عدالت اجتماعی و احساس سرزندگی ……………………………………………………. 30
2 – 1 – 2 – 8 – عدالت اجتماعی و توسعه پایدار …………………………………………………………… 31
2 – 1 – 3 – عدالت فضایی ……………………………………………………………………………………….. 33
2 – 1 – 3 – 1 – عدالت فضایی شهری ………………………………………………………………………….. 34
2 – 1 – 3 – 2 – نابرابری فضایی و اجتماعی در شهرها ……………………………………………………. 35
2 – 1 – 4 – مکاتب شهری ، جغرافیایی و عدالت اجتماعی ………………………………………………. 38
2 – 1 – 4 – 1 – عدالت در یونان باستان ……………………………………………………………………….. 38
2 – 1 – 4 – 2 – عدالت اجتماعی و مکاتب شهری ………………………………………………………….. 40
2 – 1 – 4 – 3 – عدالت اجتماعی و آنارشيسم ………………………………………………………………… 40
2 – 1 – 4 – 4 – عدالت اجتماعی و کارکردگرایان ………………………………………………………….. 41
2 – 1 – 4 – 5 – عدالت اجتماعی و رادیکالیسم ……………………………………………………………… 42
2 – 1 – 4 – 6 – عدالت اجتماعی و لیبرالیسم …………………………………………………………………. 44
2 – 2 – تسهیلات شهری …………………………………………………………………………………………. 46
2 – 2 – 1 – تسهیلات و خدمات عمومی شهری ……………………………………………………………. 46
2 – 2 – 2 – تسهیلات شهری و عدالت فضایی ……………………………………………………………… 48
2 – 2 – 3 – تسهیلات شهری و دسترسی ……………………………………………………………………… 49
2 – 2 – 4 – کیفیت زندگی ………………………………………………………………………………………… 51
2 – 2 – 4 – 1 – کیفیت زندگی شهری ………………………………………………………………………….. 52
2 – 2 – 4 – 2 – کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی ………………………………………………………….. 54
2 – 2 – 5 – سیستم اطلاعات جغرافیایی ………………………………………………………………………. 55
2 – 2 – 6 – فرایند تحلیل سلسله مراتبی ………………………………………………………………………. 56
2 – 2 – 7 – خود همبستگی فضایی …………………………………………………………………………….. 57
جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………….. 59

مقدمه :
رشد شهری در قرن بیستم سهم جمعیت شهر نشین را به شدت افزایش داد و شهرنشینی را به شیوه غالب زندگی تبدیل کرد . اگرچه شهر و شهرنشینی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید