پیشینه و مبانی نظری تحقیق شکل گیری و گسترش شهرها

پیشینه و مبانی نظری تحقیق شکل گیری و گسترش شهرها

پیشینه و مبانی نظری تحقیق شکل گیری و گسترش شهرها
فصل دوم : مباني نظري تحقيق
2 – 1 – مبانی نظری تحقیق 12
2 – 1 – 1 – نظریات موجود در ارتباط باشکل گیری وگسترش شهرها 12
2 – 1 – 2 – شهرهای تولیدی بازرگانی 13
2 – 1 – 3 – شهرهای اداری سیاسی 13
2 – 1 – 3 – شهرهای مذهبی 14
2 – 1 – 4 – شهرهای نظامی 14
2 – 2 – ساخت قطاعی شهر 15
2 – 3 – انواع اشكال و نقشه هاي شهر 16
2 – 3 – 1 – شهر خطي يا كريدوري 16
2 – 3 – 2 – شهر گسترده ( شطرنجي ) 16
2 – 3 – 3 – شهر در مدل كهكشان 17
2 – 3 – 4 – شهر مدل حلقه اي 17
2 – 3 – 5 – شهرهاي اقماري 18
2 – 3 – 6 – شهرهاي ستاره اي ( شعاعي ) 19

2 – 1 – مبانی نظری تحقیق
2 – 1 – 1 – نظریات موجود در ارتباط باشکل گیری وگسترش شهرها
انسان پالئولیتیک به صورت کوچ نشین زندگی خود رااز راه شکار میوه چینی وماهیگیری تامین می کرد پالئولیتیک ( عصر حجر قدیم ) تقریبا 10 هزار سال پیش پایان گرفت در این دوره غار نشینی اساس سکونت گاه انسانها بود ومعتقدات آنها بر پایه سحر وجادو قرار داشت .
انسان عصر حجر قدیم بتدریج به زندگی خانوادگی گروهی وقبیله ای روی آوردوبر اساس مقتضیات فصلی در یکی از اقامتگاههابه زندگی جمعی پرداخت تا از گزند حوادث طبیعی مصون بماند . اقامتگاههای انتخابی بیشتر در کنار رود ها باتلاقها وخلیج های کوچک به وجود می آمد . آنجایی که دسترسی به ماهیگیری وآب شرب امکانپذیر بود این اقامتگاهها همه اقامتگاههای فصلی بودند .
در طی زمان به دلیل آب وهوای مساعد وخاک حاصلخیز بتدریج زندگی روستا نشینی با پرورش گیاه ودام ظاهر شد ودرحدود 12 هزار سال پیش اهلی کردن حیوانات وپرورش نباتات عملی شد این تحولات منابع ذخیره غذایی رابرای ادامه حیات گروههای انسانی فراهم ساخت پیام این تحولات نیز به وجود آمدن سکونتگاه های روستای بود .
شهر ها مراحل تکامل تدریجی خود را از روستاها آغاز نمودند چنانچه در این نظریه پاتریک گدس و لوئیزمامفورد شکل گیری شهر ها را به هسته اولیه روستا مرتب می دانند . ارتباط و همکاری روستاها شکل تازه ای از سکونتگاههای انسانی رابه صورت شهر به وجود آورد . این گفته از نظریه های مربوط پیدایش شهر است .
وگذر از مرحله روستایی به شهری را تحت تاثیر شرایط مختلف پایدار شد که در این استقرار گاههای جمعیتی به وجود آمده است . از طرفی برسی روند رشد وگسترش شهرها با توجه به نقشه ههای که می پذیرند وشرایط خواص که بر صفحه تاریخی شهرها اثر می

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید